Vertraging toekenning van aanvragen Wlz-indicaties door CIZ

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

Deze toename komt doordat zorgaanbieders meer cliënten hebben aangemeld dan eerder aangegeven aan het CIZ en er meer aanvragen worden gedaan door cliënten zelf (zelfaanmelders). Het verwachte aantal aanvragen voor heel 2020 was 16.000 (inclusief cliënten die al meer dan 3 jaar ggz-zorg in een instelling ontvangen (GGZ-B)). Het blijken er inmiddels ruim 20.000 te zijn (d.d. 3-11), dus 20% meer. De verwachting is dat zo’n 4.000 (20%) aanvragen niet voor 1 januari door het CIZ kunnen worden afgehandeld. Het aantal toekenningen voor Wlz-zorg per 2021 zal hierdoor ook hoger uit komen dan de eerder ingeschatte 10.000.

Aanvullende afspraken

De afhandeling zal zo spoedig mogelijk in 2021 worden afgerond. Met de zorgkantoren en gemeenten worden aanvullende afspraken gemaakt om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren. Aanvragers (cliënten en zorgaanbieders) worden over de ontstane vertraging geïnformeerd. Mocht het indicatiebesluit van het CIZ negatief zijn, dan is een nieuwe indicatie-aanvraag voor de Wmo nodig als het huidige Wmo-contract afloopt.

Aanvragen kwamen laat op gang

De aanvraagstroom bleef in het begin van het jaar achter op de prognose. Naar aanleiding van de signalen medio dit jaar is contact opgenomen met CIZ, Valente en de Nederlandse GGZ. Dit heeft ertoe geleid dat zorgaanbieders die vertraging op hadden gelopen individueel zijn benaderd, onder meer door de relatiebeheerders van het CIZ. Zij hebben ondersteuning aangeboden gekregen bij het aanvraagproces. Ook zijn via bijeenkomsten bij Valente ervaringen uitgewisseld over het aanvraagproces en is bij de betreffende zorgaanbieders extra personeel vrijgemaakt om de aanvragen af te ronden. Sinds de zomer zien we een forse toename in het aantal aanvragen. Alleen al in september zijn ca. 4.000 aanvragen ingediend.

Tot 3 november 2020 zijn door het CIZ 11.700 beschikkingen Wlz afgegeven met een grondslag psychiatrische stoornis (waarvan 2.500 vanuit een GGZ-B-situatie). De ruim 9.000 cliënten die nu zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Zvw ontvangen, zullen vanaf 1 januari 2021 zorg vanuit de Wlz ontvangen. Omdat beschikkingen nu nog steeds worden afgegeven zal het feitelijk aantal cliënten dat overgaat van Wmo/Zvw naar Wlz op 1 januari 2021 de vooraf ingeschatte 10.000 overschrijden.

Overgangswerkwijze

Het ministerie van VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ hebben hiervoor een overgangswerkwijze (pgb en zorg in natura) opgesteld. Deze regelingen worden nu verder uitgewerkt.

In december volgt meer informatie over dit onderwerp in een extra nieuwsbrief én via informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz.

Meer informatie over wat dit voor u als cliënt betekent, vindt u hier.