Aantal aanvragen Wlz-indicaties ggz

Stand van zaken op 1 december: overzicht van aantal aanvragen bij het CIZ voor Wlz-indicaties met psychische grondslag.

Monitor

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor maandelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Uit de monitor blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen sterk is toegenomen in de afgelopen maanden en dat het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (ca. 16.000; inclusief onzekerheidsmarge 18.000) inmiddels ruim is overschreden. Op 1 december waren er 22.300 aanvragen binnen en dit aantal kan tot 1 januari 2021 nog verder toenemen tot 23.000 aanvragen.

Het aantal aanvragen dat is afgehandeld betreft 15.500.

Vanwege het stuwmeer van aanvragen dat bij het CIZ is ontstaan zal het indicatieproces ook in 2021 doorlopen en naar verwachting in april kunnen worden afgerond.

Resultaten Wlz-beoordelingsproces cliënten met een psychische stoornis

1. Uitkomsten CIZ-beoordelingen stand tot 1 december

Met betrekking tot het indicatieproces ggz in de Wlz zijn nu cijfers bekend over de eerste tien maanden van 2020. Dit laat de volgende resultaten zien:

Tabel: Aanvragen en toekenningen 1 januari tot 1 december 2020

aanvragen

toekenningen

GGZ-wonen

vanuit GGZ-B

jan

585

175

117

58

feb

847

470

377

93

mrt

1264

950

780

170

apr

1925

1287

1037

250

mei

2043

1257

988

269

juni

2331

1532

1262

270

juli

3035

1485

1181

304

aug

2342

1379

1136

243

sep

 3825

1586

 1106

 480

okt

2320

1545

1214

331

nov

1806

1378

1151

227

totaal

20636

13044

10349

2695

Uit de tabel blijkt dat er inmiddels 13.044 Wlz-indicaties zijn afgegeven. Dit zijn echter niet alleen indicaties met een psychische grondslag maar ook herbeoordelingen voortgezet verblijf (GGZ-B). Als alleen wordt gekeken naar de ggz-grondslagindicaties (10.349), dan is dat 110% van het verwachte aantal van 9.250 over geheel 2020. Het totaal aantal indicaties is daarmee aanzienlijk groter dan vooraf verwacht.

Ongeveer 6% van de aanvragen wordt afgewezen en 9% van de aanvragen wordt afgebroken of kan niet in behandeling worden genomen. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.