© IC

Nieuwsbrief 2 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021

In deze tweede nieuwsbrief over de overgang voor ggz-cliënten naar de Wlz brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de overgang. Zo leest u onder andere hoeveel aanvragen voor de Wlz indicatie met psychische grondslag het CIZ in het eerste halfjaar van 2020 heeft ontvangen. En we blikken terug op de regiotafels en een videobijeenkomst voor cliëntondersteuners die deelnemen aan de regiotafels, en de zorgpunten die daar ter sprake kwamen. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief een aantal nieuwe animatiefilmpjes voor cliënten en hun naasten, een verhaal over de aanpak van de gemeente Apeldoorn en een aantal belangrijke actiepunten voor (nieuwe) zorgaanbieders.

Coronacrisis

Natuurlijk worden alle activiteiten ook beïnvloed door de effecten van de coronacrisis, waardoor bij zorgaanbieders vooral ook de focus ligt op het goed leveren van zorg en ondersteuning aan de huidige cliënten.

Dit betekent niet dat dit zal leiden tot uitstel van het geven van toegang tot de Wlz. Het is van groot belang dat cliënten vanaf 1 januari 2021 gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden die de Wlz hen biedt.

Voorwoord van staatssecretaris Blokhuis

Ik zie en hoor dat er veel samenwerking is om de overgang van cliënten met een ggz-achtergrond naar de Wlz snel en soepel te laten verlopen. Bij regiotafels wordt informatie uitgewisseld, en worden best practices overgebracht. En partijen weten elkaar te vinden en weten wat ze aan elkaar hebben. Of ze nou vragen hebben over het proces of wanneer cliënten worden aangedragen voor een plek in de Wlz, ik hoor dat partijen samen de schouders eronder zetten en zich behulpzaam opstellen. Ik ben blij om dat te zien.

Het is ook mooi om te horen dat veel gemeenten er alles aan doen om mensen zo goed en zo vroeg mogelijk te informeren over de te maken keuze. Zoals de gemeente Apeldoorn, die cliëntondersteuners inzet die cliënten advies kunnen geven. Verder in deze nieuwsbrief is daarover alles te lezen.

Het aantal aanvragen voor cliënten met een ggz-achtergrond om in aanmerking te komen voor de Wlz bleef aanvankelijk mede door de coronacrisis iets achter bij de verwachting, maar het CIZ laat weer een stijgende lijn zijn. Dat is goed nieuws, want alle aanvragen moeten voor 1 oktober binnen zijn om de beoordeling voor 1 januari 2021 te kunnen afronden. Ik wil dan ook alle partijen oproepen om het liefst zo ver mogelijk voor en uiterlijk op die datum een aanvraag in te dienen bij het CIZ. Dat voorkomt later in het proces veel administratieve rompslomp en biedt ook voor zowel aanbieder als cliënten zo snel mogelijk duidelijkheid.

Aan alle partijen die zo goed samenwerken, ondanks deze vreemde tijden, wil ik zeggen: goed bezig en bedankt! Door jullie werk kunnen we de kwetsbare mensen zo snel mogelijk de zekerheid geven waar ze naar op zoek zijn.

Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS.

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: eerste halfjaar 2020

Het CIZ heeft op verzoek van het ministerie van VWS een monitor ingericht om inzicht te krijgen in het aantal aanvragen en toekenningen van Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Tot en met 23 juni zijn 8.271 aanvragen ingediend. In totaal is nu 52% van de verwachte aanvragen in het jaar 2020 ingediend. Het aantal over het eerste halfjaar zal nog toenemen als binnenkort ook de informatie over de laatste week van juni beschikbaar komt.

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: eerste halfjaar 2020

Animatiefilmpjes met uitleg voor cliënten

Voor ggz-cliënten zijn korte filmpjes gemaakt om uitleg te geven over:

1.         de overgang naar de Wlz per 2021 en het aanvragen van een Wlz-indicatie (in 2020!)

2.         de mogelijke veranderingen voor mensen die nu Beschermd Wonen

3.         de mogelijke veranderingen voor mensen met een GGZ-B profiel (langer dan 3 jaar verblijf in ggz-instelling)

4.         de mogelijke veranderingen voor mensen die verblijf met behandeling krijgen (korter dan 3 jaar)

Cliënten kunnen deze filmpjes (animaties) samen met hun zorgverlener of cliëntondersteuner bekijken. De eerste film is meer algemeen van aard (en kan het beste als eerste bekeken worden); de andere filmpjes zijn gericht op de specifieke doelgroepen.

Naast deze filmpjes zijn er informatiekaarten voor cliënten beschikbaar (nu ook in een toegankelijke versie) die extra informatie bieden bij de filmpjes.

Terugblik videobijeenkomst voor cliëntvertegenwoordigers regiotafels

Op 18 juni organiseerde MIND een videobijeenkomst voor cliëntvertegenwoordigers die aan een regiotafel deelnemen. Uit de bijeenkomst kwamen een aantal punten van zorg naar voren, waaronder de informatievoorziening voor cliënten en de onduidelijkheid over de financiële gevolgen voor cliënten die overgaan naar de Wlz.

Terugblik videobijeenkomst voor cliëntvertegenwoordigers regiotafels ggz

Terugblik regiotafels

Aan de regiotafels ontmoeten gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, CIZ en cliëntvertegenwoordigers elkaar. Onlangs is aan de regiotafels de voortgang op de indicatieaanvragen voor de Wlz bij het CIZ en de communicatie richting de cliënt besproken.

Terugblik regiotafels

Speciale website nieuwe aanbieders

Bent u een nieuwe zorgaanbieder? Dan moet u zich mogelijk aanmelden bij het CIBG. Kijk op https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/

U bent een nieuwe zorgaanbieder als u voor het eerst zorg onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) gaat aanbieden. Dit kan ook het geval zijn als u uw zorgaanbod uitbreidt. Wanneer u bijvoorbeeld op dit moment alleen WMO-ondersteuning aanbiedt en u breidt uw aanbod uit met zorg die onder Wkkgz valt, dan geldt uw zorgonderneming als u een nieuwe zorgaanbieder.

In de brochure ‘Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ van VWS, vindt u uitgebreidere informatie om te controleren of uw zorgonderneming onder de Wkkgz valt.

Zorgaanbieders die uitsluitend ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of jeugdhulp onder de Jeugdwet leveren. Op de website van de inspectie vindt u informatie voor nieuwe jeugdhulpaanbieders.

Wilt u als zorgaanbieder deze Wlz-zorg gaan bieden? Dan heeft u een Wtzi-toelating nodig. Wtzi staat voor Wet toelating zorginstellingen. Kijk op https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/professionals/nieuwe-aanbieders voor meer informatie.

Website melden nieuwe zorgaanbieders

Onderzoek jeugdigen met een psychische stoornis en toegang tot Wlz-zorg

Vorig jaar is met de Tweede Kamer afgesproken dat jeugdigen met een psychische stoornis op een nader te bepalen tijdstip toegang krijgen tot de Wlz. Om de doelgroep goed in beeld te krijgen is verder afgesproken dat de omvang, de kenmerken en de behoefte aan zorg van deze doelgroep onderzocht moest worden. Ook de (financiële) gevolgen van deze overgang moesten daarbij in kaart worden gebracht. Inmiddels heeft bureau HHM dit onderzoek uitgevoerd en het rapport wordt nog voor de zomer gepubliceerd (op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz). In de volgende nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd over de vervolgstappen.

Inkoop langdurige zorg 2021-2023: inschrijven uiterlijk 31 juli 2020

De zorgkantoren zijn gestart met de inkoopprocedure voor de langdurige zorg. Zorgaanbieders die ggz-zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz) willen aanbieden, moeten zich uiterlijk 31 juli 2020 17.00 uur inschrijven bij het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de regio waar hun klanten wonen. De daarvoor geldende voorwaarden en regels zijn gepubliceerd in het Inkoopkader langdurige zorg en de bijbehorende Nota van Inlichtingen. U vindt deze documenten op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Op de websites van de zorgkantoren staat het regionale deel van het inkoopkader.

Volgende nieuwsbrief

Na de zomer verschijnt de volgende nieuwsbrief.

Heeft of kent u ook een verhaal dat het waard is om breder te worden verspreid als het gaat om de overgang van ggz naar Wlz? Meld het dan bij Nathalie Koopman, communicatieadviseur Overgang ggz-Wlz: na.koopman@minvws.nl.