© IC

Nieuwsbrief 3 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021

In deze derde nieuwsbrief over de overgang voor ggz-cliënten naar de Wlz brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de overgang.

Voorwoord van staatssecretaris Blokhuis

Aanvragen Wlz-indicaties stromen binnen!

Na een aarzelend begin stromen de aanvragen voor de overgang van ggz naar de Wlz nu echt binnen. Eind augustus waren er al zo’n 14.500 aanvragen binnenkomen (ten opzichte van de verwachte 16.000), waarvan alleen al 3.000 in juli. Dat zijn mooie aantallen! In verschillende regio’s waar achterstanden waren in de hoeveelheid aanvragen, zijn extra mensen ingezet, zodat het mogelijk is gemaakt om aanvragen op tijd af te ronden.

Het indienen van een aanvraag kan ingewikkeld zijn. Maar gelukkig hebben we de relatiebeheerders van het CIZ. Zij spelen een belangrijke rol bij het voorlichten en adviseren van (vooral) zorgaanbieders bij het indienen van een aanvraag. In deze nieuwsbrief kunt u het verhaal lezen waarin een relatiebeheerder van het CIZ vertelt over haar ervaringen tot nu toe en een moeder van een zoon met psychoses vertelt waar zij tegen aan liep toen ze een Wlz-indicatie aan wilde vragen.

Het lijkt erop dat de beoordeling door het CIZ van bijna alle aanvragen voor 31 december van dit jaar kan worden afgerond. Voor een paar honderd mensen lukt dit mogelijk niet, omdat er extra inspanningen nodig zijn. Bijvoorbeeld vanwege een nieuwe zorgaanbieder of waar het zorgkantoor het overleg met de cliënt nog niet heeft kunnen afronden over de toekenning van een persoonsgebonden budget. Voor deze situatie is een overgangsregeling nodig. Daarover vindt nu overleg plaats tussen betrokken partijen, zoals gemeenten en zorgkantoren. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief. Net als over het vervolg van het Jeugdonderzoek en een kostenonderzoek voor 18+-ers.

Een compliment voor iedereen die heeft bijgedragen aan dit overgangstraject, waarbij mensen en organisaties elkaar goed weten te vinden. Samen zorgen we voor een soepele overgang naar de Wlz, zodat mensen die 24 uurs intensieve zorg in de nabijheid nodig hebben niet steeds opnieuw een indicatie hoeven aan te vragen.

Paul Blokhuis

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: stand tot 1 september 2020

Het CIZ heeft op verzoek van het ministerie van VWS een monitor ingericht om inzicht te krijgen in het aantal aanvragen en toekeninngen van Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. In de eerste acht maanden zijn 14.366 aanvragen ingediend. In totaal is nu 92% van de verwachte aanvragen in het jaar 2020 ingediend.

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: stand tot 1 september 2020

Overgangsproces op 1 januari 2021

Inzet is dat alle aanvragen van een Wlz-indicatie voor 1 oktober zijn ingediend. Het CIZ beoordeelt de aanvragen daarna. Daardoor zal het CIZ ook in het 4e kwartaal nog indicaties af geven die op 1 januari van kracht worden. Pas op het moment dat het zorgkantoor de indicatie van het CIZ ontvangt kan het zorgkantoor het zorgbemiddelingstraject, het pgb beoordelingstraject of het inkooptraject van de zorgkantoren starten. Dan kan het gebeuren dat deze activiteiten niet zijn afgerond voor 1 januari 2021.

De cliënt ondervindt hiervan geen hinder. Hij krijgt de zorg die hij nodig heeft. Voor de bekostiging van de zorg maken ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en VWS procesafspraken.

Verhaal: Leren van elkaar bij het aanvragen van een Wlz-indicatie bij het CIZ

De meeste aanvragen voor Wlz-indicaties komen binnen via zorgaanbieders, maar er komt ook een klein deel via vertegenwoordigers van cliënten. Karin Groen, moeder van een zoon die kampt met psychoses, is één van hen. Het aanvragen van een Wlz-indicatie is voor 'zelfmelders' zoals Karin niet altijd even makkelijk. Aan andere ouders of cliëntvertegenwoordigers adviseert ze om de aanvraag door de ggz-instelling of zorgaanbieder te laten doen. Op onze website leest u het verhaal van Karin Groen, en relatiebeheerder Lynn Arkes.

Leren van elkaar bij het aanvragen van een Wlz-indicatie bij het CIZ

Vervolg Jeugd-onderzoek

In de vorige nieuwsbrief werd u al geïnformeerd over de stand van zaken van de toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis. Inmiddels is het onderzoeksrapport van bureau HHM openbaar. Het doel van het onderzoek was zicht krijgen op de doelgroep en het in kaart brengen van de (financiële) gevolgen van deze overgang. Voor wat betreft de (financiële) gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties bleek aanvullende informatie wenselijk. Daarom zijn gelijk enkele acties uitgezet. Bij het CIZ, ZN en de NZa zijn uitvoeringstoetsen opgevraagd, om meer zicht te krijgen op de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk van deze organisaties. Verder vinden er momenteel gesprekken plaats met jeugdzorgregio’s en de VNG om het inzicht in de financiële gevolgen voor gemeenten te vergroten. Deze aanvullende informatie zal uiteindelijk gezamenlijk met het rapport van HHM leiden tot een advies van de staatssecretaris. De verwachting is dat dit in het najaar naar de Tweede Kamer zal worden verstuurd.

Onderzoek nacalculatie van de overheveling van het gemeentefonds

In de meicirculaire 2020 staat beschreven dat per 2021 € 495 miljoen wordt overgeheveld van het Gemeentefonds naar het Wlz-kader in verband met de openstelling van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Deze uitname is evenredig verdeeld over alle centrumgemeenten. Het bedrag is gebaseerd op de verwachting dat 8.500 cliënten met een psychische stoornis vanuit de Wmo2015 de Wlz in zullen stromen. In een vroeg stadium is besloten dat dit bedrag bijgesteld moet worden als de realisatiecijfers af blijken te wijken van deze raming. De nacalculatie zal plaats vinden per centrumgemeente en het principe ‘geld volgt cliënt’ wordt gehanteerd.

In het meest recente BO tussen de VNG en VWS is besloten dat een onderzoeksbureau wordt gevraagd een advies uit te brengen over de wijze waarop de nacalculatie kan plaatsvinden. AEF zal de opdracht uitvoeren en is gevraagd het advies eind oktober op te leveren. Het streven is om eind dit jaar tot een besluit te komen over de wijze waarop de nacalculatie van de overheveling van het Gemeentefonds plaats gaat vinden.

Nieuwe ronde regiotafels

Eind september en begin oktober vinden de volgende zogenaamde ‘regiotafels’ plaats. Aan deze overlegtafels nemen sinds vorig jaar gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, CIZ en cliëntvertegenwoordigers deel per regio (in het hele land). Gezamenlijk wordt de voortgang besproken en gemonitord met de betrokken partijen in de regio. Deelnemers hebben hiervoor een aparte uitnodiging gekregen. In een volgende nieuwsbrief (november) leest u een korte terugblik!

Volgende nieuwsbrief

In november verschijnt de volgende nieuwsbrief.

Heeft of kent u ook een verhaal dat het waard is om breder te worden verspreid als het gaat om de overgang van ggz naar Wlz? Meld het dan bij Nathalie Koopman, communicatieadviseur Overgang ggz-Wlz: na.koopman@minvws.nl.