© IC

Nieuwsbrief 4 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021

In deze vierde nieuwsbrief over de overgang voor ggz-cliënten naar de Wlz brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de overgang.

Voorwoord

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat het aantal Wlz-indicaties goed op gang kwam, na een aarzelende start. Die trend heeft zich doorgezet, zelfs zo dat er bij het CIZ nu veel meer ggz-aanvragen zijn binnen gekomen dan van te voren werd verwacht.

Hierdoor kan een deel van de aanvragen helaas niet voor 2021 worden afgerond. Daarom maakt het ministerie van VWS samen met betrokken partijen, zoals gemeenten en zorgkantoren afspraken om deze overgangsperiode goed te organiseren. De continuïteit van zorg voor mensen die ggz-zorg nodig hebben mag door deze vertraging niet in gevaar komen. 

Gelukkig is het grootste deel van de Wlz-aanvragen inmiddels afgerond. Tot 3 november 2020 zijn door het CIZ 11.700 beschikkingen Wlz afgegeven met een grondslag psychiatrische stoornis (waarvan 2.500 vanuit een GGZ-B-situatie). De ruim 9.000 cliënten die nu zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Zvw ontvangen, zullen vanaf 1 januari 2021 zorg vanuit de Wlz ontvangen.

In deze nieuwsbrief leest u de laatste cijfers over de aangevraagde en toegekende ggz-indicaties voor de Wlz en vindt u informatie over de overgangswerkwijze. Begin december volgt hier meer informatie over in een extra nieuwsbrief. Daarnaast vindt u de laatste informatie op https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz

Verder in deze nieuwsbrief een bericht van het CAK over het maken van een proefberekening van de eigen bijdrage voor mensen die vanaf 2021 een Wlz-indicatie krijgen.

Tot slot kunt u een verhaal lezen, waarin Leviaan en zorgkantoor VGZ hun ervaringen delen om de overgang voor mensen met ggz-zorg naar de Wlz goed te laten verlopen. Hierbij is een goede samenwerking tussen zorgaanbieder en zorgkantoor van groot belang.

Vertraging toekenning van aanvragen Wlz-indicaties door CIZ

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren. We leggen u graag uit wat dit betekent.

Vertraging toekenning van aanvragen Wlz-indicaties door CIZ

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: stand tot 3 november 2020

Het CIZ heeft op verzoek van het ministerie van VWS een monitor ingericht om inzicht te krijgen in het aantal aanvragen en toekeninngen van Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Uit de monitor blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen sterk is toegenomen in de afgelopen maanden en dat het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (ca. 16.000; inclusief onzekerheidsmarge 18.000) inmiddels ruim is overschreden.

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: stand tot 3 november 2020

Jeugd en Notaoverleg GGZ Tweede Kamer 19 november

In het wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis is een artikel opgenomen dat op een nader te bepalen tijdstip ook jeugdigen tot 18 jaar met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. De afgelopen maanden is informatie verkregen over deze doelgroep via uitvoeringstoetsen en gesprekken met jeugdregio’s. Tijdens het Notaoverleg GGZ van 19 november in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd dat hij de Tweede Kamer in december zal informeren over de uitkomsten van de uitgevoerde verkenningen. Daarin zal hij ook een tijdpad schetsen van het implementatieproces.

Gebruik van hulpmiddelen door ggz-cliënten die vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor mensen die naast ggz-zorg ook een lichamelijke beperking hebben waarvoor men hulpmiddelen gebruikt, geldt na ingang van uw Wlz-indicatie het volgende.

Wlz-instelling

Als men in een Wlz-instelling gaat wonen of als de huidige aanbieder ook Wlz-zorg gaat leveren, worden de volgende hulpmiddelen vanuit de Wlz verstrekt:

- Mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel).

- Hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’ genoemd.

Thuis

Ontvangt men Wlz-zorg thuis? Dan worden hulpmiddelen verstrekt door de gemeente en/of de zorgverzekeraar.

Hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen

© Stockfoto

CAK biedt proefberekening eigen bijdrage ggz-Wlz

“Dus mijn zorg en ondersteuning zijn straks voor langere tijd geregeld. Maar wat ga ik daarvoor betalen?” Op dit moment een belangrijke vraag voor ggz-cliënten die hun zorg en ondersteuning nu krijgen via de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (Zvw) en vanaf 2021 terecht kunnen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Een proefberekening via www.hetcak.nl/rekenhulp kan uitkomst bieden. De rekenhulp is binnenkort voor 2021 beschikbaar.

CAK biedt proefberekening eigen bijdrage ggz-Wlz

Oproep CAK aan gemeentes: meld beschermd wonen niet af

Op dit moment zijn er gemeentes die cliënten willen afmelden voor Wmo beschermd wonen bij het CAK. Terwijl een cliënt mogelijk nog niet door het zorgkantoor is aangemeld voor de Wlz. Er ontstaat dan een gat. Niet direct in de zorg, maar wel in de inning van de eigen bijdrage. En dat is ongunstig voor de cliënt.

Het gevolg is dat de cliënt een betalingsachterstand oploopt en een stapelfactuur voor de Wlz kan krijgen. Het CAK vraagt gemeentes daarom: meld cliënten die overgaan van Wmo beschermd wonen naar Wlz niet actief af.

Afmelding gebeurt automatisch bij aanmelding
Afmelding van Wmo beschermd wonen gebeurt automatisch op het moment dat een zorgkantoor een cliënt aanmeldt voor de Wlz. In vaktermen heet dit: MAZ op MAZ (Melding Aanmelding Zorg Wlz op Melding Aanmelding Zorg Wmo). Administratief leidt dit tot de meest soepele overgang, zowel voor de cliënt als voor de gemeente.

Verhaal: Zorgkantoor VGZ streeft samen met zorgaanbieder Leviaan naar soepele overgang Wlz

Zorgkantoren spelen een belangrijke rol bij de zorgbemiddeling voor de overgang naar de Wlz voor mensen die langdurige psychische ondersteuning nodig hebben. Op basis van de wensen van de cliënt legt het zorgkantoor contact met zorgaanbieders om samen de zorg in te regelen. Om Wlz-zorg te kunnen leveren moeten zorgaanbieders een contract met het zorgkantoor afsluiten, tenzij cliënten hebben gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Wat zijn de ervaringen van zorgaanbieder Leviaan en zorgkantoor VGZ met de overgang van ggz-cliënten naar de Wlz en hun onderlinge samenwerking? In gesprek met zorginkoper Vera Haagsman (VGZ) en directeur Maaike Zweep (Leviaan). “Een goed contact is belangrijk. We hopen dat zorgaanbieders ons niet alleen zien als financier van de zorg maar ook als sparringpartner voor toekomstbestendige zorg.”

Zorgkantoor VGZ streeft samen met zorgaanbieder Leviaan naar soepele overgang Wlz

© Leviaan

Volgende nieuwsbrief

In december volgt een extra nieuwsbrief over de overgangsregelingen en de kamerbrief Jeugd.

Heeft of kent u ook een verhaal dat het waard is om breder te worden verspreid als het gaat om de overgang van ggz naar Wlz? Meld het dan bij Nathalie Koopman, communicatieadviseur Overgang ggz-Wlz: na.koopman@minvws.nl.