© IC

Nieuwsbrief 5 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021

In deze extra editie van de nieuwsbrief over de overgang voor ggz-cliënten naar de Wlz brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de overgang.

Voorwoord

In de vorige nieuwsbrief las u dat er bij het CIZ veel meer ggz-aanvragen zijn binnen gekomen dan van te voren werd verwacht. Hierdoor kan een deel van de aanvragen helaas niet voor 2021 worden afgerond.

De continuïteit van zorg voor mensen die ggz-zorg nodig hebben mag door deze vertraging niet in gevaar komen. Daarom heeft het ministerie van VWS samen met betrokken partijen, zoals gemeenten en zorgkantoren afspraken gemaakt om deze overgangsperiode goed te organiseren.

In deze extra nieuwsbrief vindt u informatie over de overgangswerkwijze (voor pgb en ZIN). Tot aan de datum van het indicatiebesluit van het CIZ blijft de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of Zvw doorlopen. Het is de betrokken partijen gelukt om ook voor deze overgangsperiode samen een goede oplossing te vinden, waar de cliënt zo min mogelijk van merkt.

U vindt in deze nieuwsbrief ook de laatste cijfers over de aangevraagde en toegekende ggz-indicaties voor de Wlz. Gelukkig is het grootste deel van de Wlz-aanvragen inmiddels afgerond.
Zo zorgen we voor een soepele overgang naar de Wlz in 2021, zodat mensen die 24 uurs intensieve zorg in de nabijheid nodig hebben niet steeds opnieuw een indicatie hoeven aan te vragen.

Overgangswerkwijze Wlz-indicaties ggz na 1 januari

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

De afhandeling zal zo spoedig mogelijk in 2021 worden afgerond, maar zal zeker het eerste kwartaal van 2021 in beslag nemen. VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ hebben hiervoor een overgangswerkwijze (voor pgb en zorg in natura) opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren.

Overgangswerkwijze Wlz-indicaties ggz na 1 januari 2021

Wat betekent de vertraging in de indicatiestelling ggz voor cliënten?

Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen voor een Wlz-indicatie binnen dan verwacht. Hierdoor is er een forse achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat een besluit wordt afgegeven.

Wat betekent dit voor cliënten? Lees hierover op de speciale pagina's voor cliënten en naasten.

Wilt u nog een aanvraag doen voor een cliënt? Kijk van te voren of uw cliënt in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Dat kunt u doen met de Wlz-check op de website van het CIZ. Dit voorkomt teleurstelling!

Gevolgen van de vertraging in indicatiestelling GGZ naar Wlz

Stand van zaken aantal aanvragen

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor maandelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Uit de monitor blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen sterk is toegenomen in de afgelopen maanden en dat het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (ca. 16.000; inclusief onzekerheidsmarge 18.000) inmiddels ruim is overschreden. Op 1 december waren er 22.300 aanvragen binnen en dit aantal kan tot 1 januari 2021 nog verder toenemen tot 23.000 aanvragen.

Het aantal aanvragen dat is afgehandeld betreft 15.500.

Aantal aanvragen Wlz-indicaties ggz