© IC

Nieuwsbrief 6 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021

In deze zesde nieuwsbrief over de overgang voor ggz-cliënten naar de Wlz brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de overgang.

Voorwoord

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste ontwikkelingen rond de overgang ggz-Wlz. Uit de vorige nieuwsbrief bleek al dat er veel meer mensen met een psychische stoornis een Wlz-indicatie hebben aangevraagd dan verwacht. Op basis van de huidige inzichten zullen naar verwachting ruim 16.000 cliënten een Wlz GGZ-wonen indicatie krijgen, die voorheen zorg en ondersteuning vanuit de Wmo/Zvvv ontvingen.

Ik verwacht dat door de overgang naar de Wlz de kwaliteit van de zorgverlening kan worden verbeterd en de cliënten rust ervaren door het wegvallen van de spanning rondom de periodieke herbeoordeling.

Door grote aantallen aanvragen voor een Wlz-indicatie treedt vertraging op in de beoordeling door het CIZ, waardoor het ook langer duurt voordat de zorg ingeregeld kan worden. Hierover zijn aanvullende afspraken gemaakt met CIZ, VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De kern van de afspraak is dat gemeenten de huidige zorg - bijvoorbeeld in beschermd wonen - voortzetten totdat de zorgtoewijzing in de Wlz heeft plaatsgevonden. Om dit mogelijk te maken zijn onder meer de toekenningsbeschikkingen Wmo van cliënten, die op 1 januari 2021 afliepen en waarvoor de Wlz-zorgtoewijzing nog niet was afgerond, verlengd tot 1 juli 2021.

Een groot compliment aan gemeenten, die dit met extra inzet mogelijk hebben gemaakt!

Het CIZ zet zich nu vooral in om de aanvragen 2020 te beoordelen. Naar verwachting is dat proces rond 1 mei afgerond. Daarna zijn de aanvragen die in 2021 zijn ingediend aan de beurt. Daarom zijn er ook voor cliënten die in 2021 een aanvraag hebben ingediend aanvullende afspraken gemaakt met CIZ, VNG en ZN. Doordat de betrokken partijen samen optrekken, merken de betrokken cliënten zo weinig mogelijk van de vertraging. Hun huidige zorg loopt zoveel mogelijk door. Ik reken erop dat deze samenwerking ook de komende periode wordt voortgezet, zodat de overgang naar de Wlz zonder verdere tegenslag verloopt!

Mensen die nog geen besluit van het CIZ over hun aanvraag hebben gekregen, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Op www.informatielangdurigezorg.nl kunnen mensen die een Wlz-indicatie hebben aangevraagd per situatie nagaan wat er voor hen geldt.

Ik wil nogmaals alle partijen nadrukkelijk bedanken voor hun niet-aflatende inzet en bereidwilligheid om dit proces tot een goed einde te brengen!

Paul Blokhuis
Demissionair Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ tot 1 maart 2021

Zoals bekend is het aantal aanvragen voor een Wlz indicatie met psychische grondslag in de tweede helft van 2020 sterk toegenomen. Het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (circa 16.000, inclusief onzekerheidsmarge 18.000) is daarmee ruim overschreden. In 2020 zijn er totaal 24.541 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn op 1 maart 2021 20.728 aanvragen afgehandeld. In het nieuwsbericht vindt u de uitleg bij de cijfers.

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ tot 1 maart 2021

Afspraken afhandelen openstaande aanvragen 2020 en 2021

Voor het afhandelen van de grote hoeveelheid aanvragen uit 2020 zijn eind vorig jaar overgangswerkwijzen afgesproken tussen CIZ, ZN, VNG en VWS. Hierover zijn onlangs aanvullende afspraken gemaakt. Ook voor de aanvragen die in 2021 zijn binnengekomen, is een werkwijze afgesproken tussen betrokken partijen. Lees het hele nieuwsbericht.

Afspraken afhandelen openstaande aanvragen 2020 en 2021

GGZ-behandeling tot 2023 uit de Zvw bekostigd

In 2021 is een tijdelijke situatie gecreëerd als het gaat over de positionering van de GGZ-behandeling in de Wlz. In 2021 wordt de GGZ-behandeling, als er geen sprake is van verblijf met behandeling, uit de Zvw bekostigd. In de visie van VWS is meer tijd nodig om een goede afweging te kunnen maken over de structurele positionering van de GGZ-behandeling en wordt het jaar 2021 genomen om deze verkenning af te ronden.

Samen met de NZa heeft VWS een traject in gang gezet om met veldpartijen te bezien op welke wijze de GGZ-behandeling het beste kan worden gepositioneerd. De gesprekken met de veldpartijen worden in het voorjaar van 2021 gehouden. Daarbij zal de NZa ook nagaan op welke wijze de bekostiging in de Wlz kan worden vormgegeven, uitgaande van het zorgprestatiemodel dat in 2022 in de Zvw wordt gehanteerd. Gevolg daarvan is dat VWS ook 2022 als extra overgangsjaar heeft aangeduid. Dus ook in 2022 wordt de GGZ-behandeling, als er geen sprake is van verblijf met behandeling, uit de Zvw bekostigd.

Proces toegang Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

Inmiddels is VWS gestart met het project toegang Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis. De komende tijd vinden overleggen plaats met betrokken partijen en er wordt een startbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast worden vraagstukken die nog openstaan (zoals behandeling) verder uitgezocht. Tot slot wordt nagedacht over hoede processen op elkaar kunnen aansluiten, waarbij ook de lessen die zijn geleerd van het volwassenen traject worden meegenomen.

Alle activiteiten en voorbereidingen moeten dit jaar nog worden afgerond, zodat de indicatiestelling in 2022 kan plaatsvinden. Het recht op zorg zal vervolgens ingaan per 1 januari 2023.

Op deze pagina van Informatie Langdurige Zorg komt binnenkort een aparte pagina voor de jeugd-GGZ waar regelmatig nieuwe informatie op zal worden geplaatst. VWS kijkt uit naar een prettige samenwerking!