© IC

Nieuwsbrief 7 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021

In deze nieuwsbrief over de overgang voor ggz-cliënten naar de Wlz brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de overgang.

Voorwoord

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste ontwikkelingen rond de overgang ggz-Wlz. Ik ben blij u te kunnen melden dat alle aanvragen die in 2020 gedaan zijn door mensen met ggz-problematiek voor een Wlz-indicatie, door het CIZ zijn afgehandeld.

Door de grote aantallen aanvragen voor een Wlz-indicatie in 2020 trad vertraging op in de beoordeling door het CIZ, waardoor het ook langer duurde voordat de zorg ingeregeld kon worden. Door de aanvullende afspraken met CIZ, VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de zorg voor mensen die op een indicatie-besluit moesten wachten gecontinueerd. Zo zijn de toekenningsbeschikkingen Wmo van cliënten, die op 1 januari 2021 afliepen en waarvoor de Wlz-zorgtoewijzing nog niet was afgerond, verlengd tot 1 juli 2021.

Een groot compliment aan alle betrokken partijen die eraan hebben bijgedragen dat de overgang nu voor de aanvragen in het jaar 2020 voltooid is. De zorgkantoren zijn nu bezig met de afronding van de zorgtoewijzing. Ik verwacht dat dit ook snel opgelost is.

Het CIZ richt zich nu op de aanvragen die in 2021 zijn ingediend. Dat zijn toch ook weer forse aantallen, waarover u in deze nieuwsbrief meer leest. Helaas lukt het nog niet om iedereen binnen zes weken een indicatiebesluit te geven. Mensen die een aanvraag hebben gedaan, zijn hierover geïnformeerd. De verwachting is dat iedereen die dit jaar tot nu een aanvraag heeft ingediend, hier uiterlijk in oktober uitsluitsel over heeft. De huidige zorg loopt ondertussen door.

Goed om te zien dat de overgang naar de Wlz mooie samenwerkingen oplevert. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal in deze nieuwsbrief over RIBW K/AM (woonbegeleiding en zorg) en GGZ InGeest (behandeling). Wat voorheen niet lukte, lukt nu wel: een vaste structuur en cyclus voor het multidisciplinair overleg (MDO) en één casemanager voor behandeling per locatie.
 
Naast de overgang voor volwassenen, worden door diverse betrokken partijen (VWS, ZN, CIZ en VNG) nu ook voorbereidingen getroffen voor de – naar verwachting kleine groep - jeugdigen (onder de 18 jaar) die mogelijk toegang krijgen tot de Wlz. Over de overgang voor jeugdigen wordt later dit jaar definitief besloten. Dit is afhankelijk van een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.


Paul Blokhuis
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: stand juni 2021

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor wekelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanvragen 2020 en de aanvragen die in 2021 zijn ingediend. Lees het nieuwsbericht aanvragen 2020 en hier het nieuwsbericht aanvragen 2021.

Verhaal: Intensieve samenwerking door overgang naar Wlz

Uitgaan van de behoeften van de cliënt, kortere lijntjes, sneller schakelen en het verbinden van wonen en behandeling: RIBW K/AM (woonbegeleiding en zorg) en GGZ InGeest (behandeling) hebben de overgang naar de Wlz aangegrepen om hun samenwerking te versterken en te intensiveren. “We kunnen nu nog beter bij onze cliënten aansluiten en vanuit hun wensen en behoeften zorg leveren". Lees het hele interview met RIBW K/AM en GGZ InGeest in het nieuwsbericht.

Intensieve samenwerking RIBW K/AM en GGZ InGeest door overgang naar Wlz

Proces toegang Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

De voorbereidingen voor de toegang Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis zijn gestart. Met betrokken partijen is inmiddels onder meer gesproken over het bereiken van de doelgroep en de gevolgen voor de uitvoering. In de communicatiewerkgroep wordt daarbij nagedacht over de geschikte communicatiemomenten en zijn de eerste producten al bijna gereed.

In oktober wordt definitief duidelijk of de indicatiestelling per 1 januari 2022 kan starten (en het recht op zorg per 1 januari 2023 in kan gaan). De komende tijd is nodig om aanvullend onderzoek te doen naar een aantal mogelijke knelpunten. De Tweede Kamer heeft namelijk een aantal voorwaarden gesteld met betrekking tot de overgang voor jeugdigen. Het gaat hierbij om zicht op de doelgroep, de uitvoerbaarheid van de overheveling voor betrokken partijen en een budgettair neutrale overheveling.

Op de website van Regelhulp is een aparte pagina voor de jeugd-GGZ te vinden. Houd deze pagina in de gaten, want hier zal regelmatig nieuwe informatie op worden geplaatst.

Informatielangdurigezorg.nl wordt regelhulp.nl

Alle informatie van de website informatielangdurigezorg.nl is vanaf nu ondergebracht op www.regelhulp.nl.

Informatielangdurigezorg.nl blijft voorlopig wel bestaan maar als onderdeel van het (veel grotere) Regelhulp. Het voordeel is dat Regelhulp veel bekender is en meer mensen bereikt. Daarbij komt dat informatielangdurigezorg.nl, door veel organisaties toch vooral wordt geassocieerd met de Wlz.

De wijziging heeft nu geen gevolgen: als u zoekt op informatielangdurigezorg.nl dan vindt u de huidige informatie. Er staat alleen een andere url in de titelbalk, namelijk regelhulp.nl.

Informatie overgang Jeugd-ggz-Wlz

De nieuwe informatie over de (mogelijke) overgang voor Jeugdigen met ggz-problematiek staat nu op deze pagina. Als u echter zoekt op informatielangdurigezorg.nl/jeugd-ggz-wlz vindt u dezelfde informatie.