Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Jeugdhulp bij complexe problemen

Complexe problemen ontstaan vaak bij een combinatie van aandoeningen, bijvoorbeeld autisme en ADHD, of in combinatie met een (lichte) verstandelijke beperking. Hierbij zijn verschillende vormen van jeugdhulp mogelijk, zoals:

Begeleiding en dagbesteding

Bij begeleiding en dagbesteding krijgt uw kind hulp in het dagelijks leven. Hij leert bijvoorbeeld wat hij allemaal moet doen op een dag, en hoe hij dat goed kan indelen. Bij dagbesteding worden activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld op een (dag)activiteitencentrum, een zorgboerderij, een GGZ-instelling, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of op een andere plek.

Gespecialiseerde behandeling

Jeugdhulp kan gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit valt onder 'behandeling'. Deze vorm van hulp wordt gegeven in:

Combinatie

Er zijn ook centra waar behandeling, begeleiding en dagbesteding gecombineerd worden.

Vervoer

Vervoer van en naar het behandelcentrum of de dagbesteding kan ook vergoed worden. De zorgaanbieder regelt dan dat uw kind wordt opgehaald en thuisgebracht. Bij de indicatiestelling wordt vastgesteld of dit in uw situatie nodig is.

Psychische hulp

Psycho-educatie en psychische hulp kunnen helpen om beter om te gaan met psychische klachten. 

Opname

Soms is een (tijdelijke) opname in een zorginstelling nodig, bijvoorbeeld in een GGZ-instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of andere zorginstelling. De huisarts of jeugdpsychiater kan u advies en eventueel een verwijzing geven. 

Onder welke regelingen valt deze hulp?

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt deze hulp onder de Jeugdwet. De gemeente regelt de toegang tot jeughulp. Ook de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan een verwijzing geven voor jeugdhulp. 

Heeft uw kind blijvend 24-uurszorg in de nabijheid nodig, of is permanent toezicht noodzakelijk? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. Bovenstaande hulp wordt dan geregeld via het zorgkantoor en vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.