Informatie voor ggz-cliënten over toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u uw hele leven intensieve zorg vanuit de ggz nodig? En overziet u zelf niet altijd wanneer u zorg nodig heeft? Dan kunt u zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen.

Let op: Heeft u vragen over uw indicatie?

Heeft u een indicatie aangevraagd maar nog geen besluit van het CIZ? Het CIZ neemt contact met u op zodra uw aanvraag behandeld is.

U vindt op deze website algemene informatie over het proces van de indicatiestelling en de ontstane vertraging. Het Juiste Loket heeft geen informatie over uw individuele indicatie en kan daarover geen vragen beantwoorden.

Wlz-indicatie

Met een Wlz-indicatie hoeft u geen steun meer aan te vragen bij uw gemeente of zorgverzekeraar. De Wlz biedt al uw langdurige zorg, zoals begeleiding, dagbesteding, en verpleging en verzorging. De indicatie blijft uw hele leven geldig.

Behandeling voor uw psychische problemen wordt in 2021 in de meeste situaties nog wel door de zorgverzekeraar betaald. Uw zorgaanbieder regelt dit.

Voorwaarde voor Wlz-zorg

U komt in aanmerking voor Wlz-zorg als u blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het CIZ beoordeelt of u aan die voorwaarde voldoet.

Met de Wlz-check op de website van het CIZ kunt u van tevoren kijken of het zinvol is om een Wlz-indicatie aan te vragen.

Wlz-zorg aanvragen

U (of uw vertegenwoordiger) vraagt Wlz-zorg aan bij het CIZ. U kunt de aanvraag online of op papier indienen. Uw zorgaanbieder of cliëntondersteuner kan u helpen. Het CIZ beslist of u voor de Wlz in aanmerking komt.

Vertraging toekenning van aanvragen Wlz-indicaties door CIZ

Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen voor een Wlz-indicatie binnen dan verwacht. Hierdoor is er een forse achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat u een besluit ontvangt.

Ggz-indicaties die in 2020 zijn aangevraagd maar die na 1 januari worden gegeven, gaan in op de datum van het indicatiebesluit. Er geldt geen van terugwerkende kracht naar 1 januari 2021. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Kijk dan hier.

De continuïteit van zorg voor u mag door deze vertraging niet in gevaar komen. Daarom heeft het ministerie van VWS samen met betrokken partijen afspraken gemaakt om dit goed te organiseren.

Heeft u vragen?

Kijk op deze website voor antwoorden op vragen over de Wlz en het proces van indicatiestelling. Het Juiste Loket beantwoordt algemene vragen over GGZ vanuit de Wlz, maar heeft geen informatie over uw individuele indicatie en kan daarover geen vragen beantwoorden. Het CIZ neemt contact met u op zodra uw aanvraag behandeld is.

Bekijk het filmpje met uitleg

Bekijk (samen met uw zorgverlener) het filmpje met uitleg wat het voordeel van een Wlz-indicatie is en hoe u die aanvraagt.

Overgang ggz-cliënten naar Wlz: aanvragen van een Wlz-indicatie

(Beeldtitel: Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

Aanvragen van een indicatie. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz

VOICE-OVER: Heeft u intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg en permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid?
Dan kunt u mogelijk vanaf 2021 zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz.

(Twee mannen aan een computer.)

Hiervoor is een Wlz-indicatie van het CIZ nodig.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie meer aan te vragen.

(Er verschijnt een groen vinkje.)

Krijgt u de Wlz-indicatie, dan blijft u wonen waar u nu woont tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.
Tot die tijd blijft alles zoals het nu is.
Krijgt u geen Wlz-indicatie, dan houdt u de ondersteuning die u nu heeft via de gemeente of zorgverzekeraar.
U kunt ook bezwaar maken bij het CIZ.
Bespreek met uw zorgverlener of Wlz-zorg wat voor u is wat de mogelijkheden zijn en hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt.
U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Twee mensen in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)

Wat kunt u verwachten bij de overgang naar de Wlz?

Zorg, ondersteuning en behandeling

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg. De zorg staat beschreven in een zorgprofiel. Zorg in natura en persoonsgebonden budget (pgb) zijn mogelijk. Ggz-behandeling kunt u niet vanuit een pgb betalen, andere vormen van Wlz-zorg wel.

Wonen

Wlz-zorg is mogelijk in uw eigen woning, in een instelling of in een wooninitiatief. U kunt blijven wonen waar u nu woont. Als Wlz-zorg niet mogelijk is op uw huidige woonplek, bespreekt het zorgkantoor de opties met u.

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage.

Aanvullende informatie in uw situatie

Wat is uw huidige situatie?

Cliëntondersteuning

U heeft recht op cliëntondersteuning.

Meer informatie

In het onderdeel Professionals staat informatie die u misschien ook wilt lezen, bijvoorbeeld over de overgang naar de Wlz, de manieren waarop de zorg geleverd kan worden en over ggz-behandeling in de Wlz.

Laatste wijziging: 18 januari 2021