Implementatieplan GGZ - Toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” staat dat de regering voornemens is om ”als de effecten in kaart zijn gebracht en deze geen belemmering vormen voor een zorgvuldige uitvoering, met een wetsvoorstel te komen om de Wlz ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben.” Op 22 juni 2019 is het conceptwetsvoorstel “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis” geconsulteerd. Uit de reacties komt naar voren dat het van groot belang is om een zorgvuldig implementatietraject te doorlopen en met de betrokken organisaties goede afspraken te maken. In reactie hierop heeft VWS het voortouw genomen om te komen tot een implementatieplan.