Terugblik regiotafels

In 2019 zijn door het hele land zogenaamde ‘regiotafels’ ingericht. Aan deze overlegtafels nemen gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, CIZ en cliëntvertegenwoordigers deel per regio. Gezamenlijk wordt de voortgang besproken en gemonitord met de betrokken partijen in de regio.

Terugblik uit de regiotafels

In mei zijn het proces en de voortgang op de indicatieaanvragen bij het CIZ voor de Wlz besproken. Er is een kleine achterstand ontstaan in de aanvragen ten opzichte van de oorspronkelijk planning, waarin alle beoordelingen door het CIZ voor 1 oktober zouden zijn afgehandeld. Onder andere het indienen van een indicatie-aanvraag kost veel tijd voor zorgaanbieders en daarnaast heeft ook de coronacrisis invloed gehad. De voortgang van het proces wordt in de gaten gehouden door het CIZ. Zorgaanbieders die problemen ervaren kunnen zich melden bij hun contactpersoon bij het CIZ.

Communicatie richting cliënten

Er was ook aandacht voor de communicatie richting cliënten. De aanwezige cliëntvertegenwoordigers geven aan de communicatie vanuit hun zorgaanbieders over het algemeen als prettig te ervaren. Ook de informatie die specifiek gericht is op cliënten wordt gezien als helder en goed leesbaar. Wel blijft duidelijkheid in de communicatie het belangrijkste aandachtspunt. Cliënten hebben de behoefte om meegenomen te worden door de informatie, bijvoorbeeld door begeleiders of door websites zo op te bouwen dat cliënten aan de hand van vragen over hun eigen situatie bij de juiste informatie terecht komen. Hier is inmiddels hard aan gewerkt: zo zijn er onlangs nieuwe animaties voor cliënten verschenen.

Andere bespreekpunten

Andere bespreekpunten aan de regionale tafels waren de tarieven voor de ggz in de Wlz, het inkoopproces van zorgkantoren en de budgetten van zorgkantoren en gemeenten. Nu deze informatie bekend is, is het aan zorgaanbieders om een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden om komend jaar Wlz-zorg te leveren. Zorgkantoren geven aan hierover ook vragen te ontvangen van zorgaanbieders. Over de onderlinge communicatie is men positief. De contractering voor de Wlz-zorg 2021 door de zorgkantoren is gestart op 1 juli.