Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: stand tot 3 november 2020

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor maandelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Uit de monitor blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen sterk is toegenomen in de afgelopen maanden en dat het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (ca. 16.000; inclusief onzekerheidsmarge 18.000) inmiddels ruim is overschreden.

Op 3 november waren er 20.600 aanvragen binnen en dit aantal kan tot 1 januari 2021 nog verder toenemen tot 22.000 a 23.000 aanvragen. Het aantal aanvragen dat is afgehandeld  betreft 13.800. Vanwege het stuwmeer van aanvragen dat bij het CIZ is ontstaan zal het indicatieproces ook in 2021 doorlopen en naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal kunnen worden afgerond.

Resultaten Wlz-beoordelingsproces cliënten met een psychische stoornis

1. Uitkomsten CIZ-beoordelingen stand tot 3 november

Met betrekking tot het indicatieproces ggz in de Wlz zijn nu cijfers bekend over de eerste tien maanden van 2020. Dit laat de volgende resultaten zien:

Aanvragen Toekenningen ggz-wonen ggz-B
jan 585 176 117 59
feb 847 470 377 93
maart 1264 950 780 170
apr 1926 1287 1037 250
mei 2043 1257 988 269
juni 2332 1532 1262 270
juli 3035 1485 1181 304
aug 2342 1380 1137 243
sept 3823 1587 1107 480
okt 2439 1601 1263 338
totaal 20636 11725 9249

2476

Tabel: Aanvragen en toekenningen 1 januari tot 3 november 2020.

Uit de tabel blijkt dat er inmiddels 11.725 Wlz-indicaties zijn afgegeven. Dit zijn echter niet alleen indicaties met een psychische grondslag maar ook herbeoordelingen voortgezet verblijf (GGZ-B). Als alleen wordt gekeken naar de ggz-grondslagindicaties (9.249), dan is dat 100% van het verwachte aantal van 9.250 over geheel 2020. De verwachting is dan ook dat het totaal aantal indicaties aanzienlijk groter zal zijn dan vooraf verwacht.

Ongeveer 6% van de aanvragen wordt afgewezen en 9% van de aanvragen wordt afgebroken of kan niet in behandeling worden genomen. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.