Ggz naar Wlz: ggz-behandeling blijft tijdelijk in de Zvw

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De wetswijziging die hieraan ten grondslag ligt, regelt ook dat de aanspraak op “geneeskundige zorg zoals klinisch psychologen en psychiaters plegen te bieden” in verband met de psychische stoornis van de verzekerde (ggz-behandeling) aan het verzekerde pakket van de Wlz wordt toegevoegd voor deze cliëntengroep.

Zorgprestatiemodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om prestaties vast te stellen die aansluiten bij het bekostigingsmodel voor de ggz in de zorgverzekeringswet (zorgprestatiemodel). Het geplande invoeringsjaar voor het zorgprestatiemodel in de Zvw is 2022. Dit model wordt echter nog niet in 2022 overgenomen in de Wlz.

Verlenging overgangsperiode tot 2023

De staatssecretaris heeft eind 2020 besloten om de overgangsperiode waarin ggz-behandeling alleen een aanspraak is in de Wlz voor cliënten op een plek inclusief behandeling, te verlengen tot 2023.

Hiermee is extra tijd beschikbaar om een inhoudelijk goed beargumenteerd besluit te nemen over de positionering van ggz-behandeling in samenhang met de uitkomst van de bredere discussie over de positionering van (verschillende soorten) behandeling voor ggz-cliënten. Om tot dit besluit te komen zal een proces in gang worden gezet met de veldpartijen om te komen tot een gedragen voorstel voor de structurele positionering van ggz-behandeling.

Lees in dit memo de uitleg over de verlenging van de overgangsperiode.

Tijdelijke oplossing in 2021 en 2022

Dit betekent dat er in 2021 en 2022 voor een tijdelijke oplossing is gekozen. De aanspraak op ggz-behandeling voor Wlz cliënten blijft tijdelijk in de Zvw.

Uitzondering hierop zijn de cliënten die behandeling met verblijf van dezelfde zorgaanbieder ontvangen. Voor deze cliënten kan de ggz-behandeling via het integraal tarief bekostigd worden. In het document van de werkgroep behandeling is deze tijdelijke situatie nader uitgelegd.

De handreiking van het Zorginstituut Nederland geeft de situatie weer zoals deze voor de lange termijn (waarschijnlijk vanaf 2023) voor de hele groep cliënten met een psychische stoornis zal gelden.

Meer informatie over behandeling voor Wlz-cliënten

Laatste wijziging: 22 januari 2021