Ggz naar Wlz: bekostiging

Naar schatting hebben in Nederland rond tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Zij krijgen sinds 1 januari 2021 toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg.

Informatiekaarten van de NZa

In een speciale  informatiekaart gaat de Nederlandse Zorgautoriteit in op het waarom van deze verandering. Ook wordt verteld welke gevolgen er zijn voor de bekostiging en hoe u zich tijdig voorbereidt.

De definitieve tarieven zijn te vinden via de Informatiekaart Regelgeving langdurige zorg 2021 van de NZa.

Animatiefilm

In een korte film gaat de Nederlandse Zorgautoriteit in op de vraag welke gevolgen er zijn voor de bekostiging en hoe u zich tijdig voorbereidt.

Nacalculatie financiële effecten

Het rijk en gemeenten hebben afspraken gemaakt over de financiële effecten voor centrumgemeenten van de openstelling van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis.

Het memo 'Toelichting op nacalculatie financiële effecten gemeenten van openstelling Wlz voor cliënten met de grondslag psychische stoornis ("Wlz GGZ-wonen")' beschrijft de nacalculatie voor de uitstroom van cliënten uit de Wmo naar de Wlz ggz. Zie hiervoor de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.