Ggz naar de Wlz: toelating van nieuwe zorgaanbieders

Vanaf 2021 is de Wlz opengesteld voor ggz-cliënten die blijvend intensieve zorg nodig hebben. Wilt u als zorgaanbieder deze Wlz-zorg gaan bieden? Dan heeft u een Wtzi-toelating nodig. Wtzi staat voor Wet toelating zorginstellingen.

Wat is een Wtzi-toelating?

In de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) staan eisen aan het bestuur van een zorginstelling. Bijvoorbeeld over de bedrijfsvoering en de inrichting van het bestuur. Die eisen gelden voor zorgaanbieders die zorg geven vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Een Wtzi-toelating wil zeggen dat uw bedrijf aan deze eisen voldoet. De Wtzi stelt geen zorginhoudelijke eisen. De zorgverzekeraar (Zvw) en het zorgkantoor (Wlz) kunnen die wel stellen als voorwaarde voor de contractering.

Een Wtzi-toelating is alleen mogelijk als minstens twee personen namens uw organisatie daadwerkelijk zorg geven.

Wanneer moet u een Wtzi-toelating aanvragen?

  • Als u zorg wilt gaan bieden vanuit de Wlz aan cliënten met een psychische stoornis en nog geen Wtzi-toelating heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor RIBW’s die nu volledig vanuit de Wmo betaald worden.
  • Als u al een Wtzi-toelating heeft voor gehandicaptenzorg of voor verpleging/verzorging, maar nog niet voor de juiste categorie (bijvoorbeeld behandeling). U kunt dan uw toelating laten verruimen.

Wanneer is geen Wtzi-toelating nodig?

Voor ggz vanuit de Wlz is géén Wlz-toelating nodig als uw organisatie:

  • Alleen zorg levert die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) wordt betaald.
  • Alleen zorg levert als onderaannemer.

Werkt u als zelfstandige zonder personeel (ZZP)? Dan is het proces van Wtzi-toelating niet aan de orde.

Wtzi-toelating aanvragen

U vraagt een Wtzi-toelating aan via de website www.wtzi.nl. Het proces gaat als volgt:

  • U dient uw aanvraag in.
  • De uitvoeringsorganisatie CIBG van VWS toetst uw aanvraag.
  • U ontvangt na maximaal 8 weken bericht (meestal binnen 4 tot 5 weken).
  • Is er meer tijd nodig voor uw aanvraag? Dan mag het CIBG de behandelingstijd tot maximaal 16 weken verlengen. U krijgt hiervan dan bericht.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de Wtzi-toelating.

Overgang ggz naar Wlz

Over de overgang naar de Wlz is ook een brochure beschikbaar. U vindt hier informatie over wat de overgang naar de Wlz betekent voor u en voor uw cliënt. Deze brochure is gemaakt door zorgkantoor VGZ. De informatie geldt ook voor andere zorgkantoren. Neem voor vragen contact op met het zorgkantoor in uw regio.

Meer informatie over de toelating van nieuwe zorgaanbieders

Zie www.wtzi.nl en www.meldennieuwezorgaanbieders voor uitgebreide informatie over de toelating van nieuwe zorgaanbieders. Vragen kunt u ook richten aan het CIBG (070-3405487).

Nieuwe wetgeving: Wtza

Er is een nieuwe wet in voorbereiding: de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). Deze wet gaat mogelijk op 1 januari 2021 in werking. Bestaande Wtzi-toelatingen worden dan automatisch omgezet in een Wtza-toelating.

De introductie van de Wtza betekent een aantal wijzigingen.

In de Wtza zijn de eisen voor toelating uitgebreid. Zorgaanbieders worden ook getoetst op eisen uit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Voor toelating kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden opgevraagd van de rechtspersoon, de bestuurder en interne toezichthouder. Ook kan een Bibob-procedure worden gestart om de integriteit te beoordelen. Niet voldoen aan deze eisen kan reden zijn om een toelating te weigeren of een bestaande toelating in te trekken.

Bestaande zorgaanbieders zonder toelating die bij ingang van de Wtza vergunningsplichting worden, krijgen een overgangstermijn van 2 jaar om de toelating aan te vragen. Zij hoeven hiervoor niet te betalen.

Nieuwe zorgaanbieders die na ingang van de Wtza starten, gaan wel betalen voor de aanvraag van een toelating.

De aanvraagprocedure voor de Wtza is vergelijkbaar met de huidige procedure voor de Wtzi.

Laatste wijziging: 9 april 2020