Ggz naar Wlz: wonen en zorg

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat betekent 24 uur per dag zorg in de nabijheid voor ggz-cliënten? En hoe gaat de overgang voor cliënten die nu beschermd wonen vanuit de gemeente?

24 uur per dag zorg in de nabijheid

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Voor het leveren van verblijfszorg geldt voor alle zorgprofielen dat een zorgaanbieder moet kunnen aantonen op welke wijze het permanente toezicht of de 24 uur per dag zorg in nabijheid in de zorginstelling geregeld wordt. De zorgaanbieder moet omschrijven:

  • hoe het toezicht adequaat ingericht is;
  • hoe een alarmsysteem (ter ondersteuning) ingezet wordt;
  • hoe wordt omgegaan met alarmopvolging, gedurende de dag, avond en nacht, met direct back-up van collega’s.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er altijd iemand aanwezig is die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de klanten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken.

De wijze waarop het toezicht ingericht is, zal per doelgroep en per locatie verschillen en moet continu afgestemd worden op de bewoners. Voor de bestaande bewoners moet een zorgaanbieder in het zorgplan opnemen hoe het toezicht ingericht is.

Hulpmiddelen

Voor mensen die hulpmiddelen gebruiken geldt het volgende:

BIj verblijf in een Wlz-instelling worden de volgende hulpmiddelen vanuit de Wlz verstrekt:

  • Mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel).
  • Hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’ genoemd.

Voor mensen die Wlz-zorg thuis ontvangen, worden hulpmiddelen verstrekt door de gemeente en/of de zorgverzekeraar.

Het zorgkantoor of uw branchevereniging geeft hierover meer informatie.

Verplichte/onvrijwillige zorg

Verplichte of onvrijwillige zorg (op grond van de Wvggz en/of Wzd) moet kunnen worden toegepast. Hiermee wordt ook bedoeld dat een acute zorg vraag deskundig en tijdig wordt herkend en dat hiervoor afspraken zijn voor wat betreft de inzet van eerste hulp van bijvoorbeeld een crisisdienst, afgestemd op de regelgeving horende bij de specifieke doelgroep. De IGJ controleert hierop.

Het kan voorkomen dat een persoon met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking ook een psychische stoornis heeft of ontwikkelt, of dat iemand met een psychische stoornis ook een verstandelijke beperking blijkt te hebben of aan dementie lijdt. In dat geval is sprake van multiproblematiek. Bij cliënten met multiproblematiek verdient het de voorkeur dat de cliënt voor zijn bijkomende problematiek behandeld wordt binnen zijn vertrouwde omgeving, als dat zorginhoudelijk mogelijk is. Beide wetten voorzien in de mogelijkheid om bijkomende problematiek uit het andere (Wvggz- of Wzd-)domein te behandelen.

Zie ook: Factsheet Samenloop Wzd/Wvggz op www.dwangindezorg.nl.

Maatwerk

De zorg die geleverd wordt, moet dus passen bij de behoeften en persoonlijke situatie van de klant. Dit vergt maatwerk. Uitgangspunt is altijd dat de zorg verantwoord geleverd moet worden. Iedere Wlz-cliënt heeft een indicatie omdat er een blijvende behoefte is aan permanent toezicht of 24 uur zorg in nabijheid. De zorgvraag is zowel planbaar als onplanbaar. Daarom moet er altijd sprake zijn van toezicht. De mate van toezicht is maatwerk afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Vormen van toezicht

Toezicht kan op meerdere manieren en in verschillende combinaties geregeld worden door de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld gedurende de nachten met technologische middelen met de randvoorwaarde dat een medewerker binnen x minuten op locatie kan zijn. Of bijvoorbeeld: slaapwacht in de nacht of met een telefoonnummer/ ander eenvoudig te bedienen oproepsysteem. Daarnaast is er op gezette tijden iemand aanwezig en/of is er contact overdag en in de avond. Het een ander is afhankelijk van de cliënt en de (on)mogelijkheden van de zorgaanbieder. Belangrijk is om in de gesprekken uit te vragen hoe de zorgaanbieder dit heeft ingericht en hoe deze voorkomt dat behoefte aan zorg in 24-uur wordt gemist.

Toetsing

Bij inschrijving door een nieuwe zorgaanbieder vragen de zorgkantoren een ondernemingsplan. Hierin moet staan hoe de zorgverlening vormgegeven wordt. Onder andere de 24 uur zorg in nabijheid. Zorginkopers van het zorgkantoor toetsen deze plannen en gaan met de zorgaanbieder in gesprek. Ook behoren locatiebezoeken tot de mogelijkheid. De zorgaanbieder zal een eigen pdca-cyclus moeten inrichten. Zorgkantoor en zorgaanbieder bespreken de interne evaluatie en de eventuele ontwikkel- of verbeteropgave die hieruit voortkomt.

Laatste wijziging: 14 januari 2021