Pgb voor de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt een pgb Wlz aan bij het zorgkantoor.

Wat kan ik zelf regelen?

Een pgb is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Een pgb voor Wlz-zorg valt onder de Wet langdurige zorg en is bedoeld voor langdurig intensieve zorg bij u thuis. Bij een pgb sluit u zelf contracten af met uw zorgverleners. U kunt ook kiezen voor andere vormen van Wlz-zorg thuis. 

U krijgt een pgb Wlz als u toezicht nodig heeft. Of als u 24 uur per dag zorg in de buurt nodig heeft.

U kunt ook voor uw kind een pgb Wlz krijgen. Bijvoorbeeld als uw kind een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking heeft.

Lees meer over thuis wonen met zorg uit de Wlz.

U regelt de volgende hulp met een pgb voor Wlz-zorg:

Lees meer over Wlz-pgb (voor Wlz-zorg thuis) (Informatielangdurigezorg.nl).

Aanvragen

U kunt het pgb aanvragen via de volgende stappen:

  1. U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ (CIZ.nl).
  2. Het CIZ stelt vast welke zorg u nodig heeft.
  3. Het CIZ stuurt de indicatie naar het zorgkantoor in uw regio.
  4. U vraagt vervolgens een pgb aan bij het zorgkantoor.
  5. U bespreekt met het zorgkantoor waarom een pgb geschikt is voor u.

Het zorgkantoor beslist of een pgb bij u past. Het zorgkantoor kan beslissen dat u de zorg in natura krijgt en niet via een pgb. 

Vind een zorgkantoor in uw regio (Zn.nl).

Welke hulp kan ik inschakelen?

U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert - soms is dat verplicht. De zorg die u inhuurt moet kwalitatief goed zijn. U schrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt, en bij welke zorgverlener(s).

U sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af: een contract. Hierin staan de afspraken over uw zorg. Bijvoorbeeld de tijden waarop u zorg krijgt. En wat u daarvoor betaalt.

Goed om te weten

De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die u moet gebruiken.

Bij elke overeenkomst maakt u een zorgbeschrijving - het zorgkantoor geeft u meer informatie over een zorgbeschrijving.

U kunt afspraken maken met een zorgaanbieder, thuiszorgorganisatie of een kleinschalige woonvorm.

Familie en bekenden inhuren

U mag met uw pgb ook een familielid, vriend of buurman inhuren. Deze persoon moet u wel de zorg geven waarvoor het pgb bedoeld is. In uw Wlz-indicatie staat welke zorg dat is.

U moet ook een zorgovereenkomst afsluiten met uw familielid of mantelzorger.

Let op

U mag geen behandeling betalen uit het pgb. U kunt een behandeling wel in natura ontvangen. Bij zorg in natura krijgt u hulp van een zorginstelling waarmee uw zorgkantoor een contract heeft.

Kan ik een vergoeding krijgen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten. U krijgt het pgb dus niet op uw eigen rekening gestort.

Uw budget moet hoog genoeg zijn om alle hulp in te kopen. Het CIZ stelt vast welke zorg nodig is en hoeveel uur. Per soort zorg zijn tarieven vastgesteld. Dit gebeurt landelijk.

Lees meer over de tarieven (Per Saldo).

Eigen bijdrage

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Lees hoe het CAK uw eigen bijdrage voor een pgb Wlz berekent (hetcak.nl).

Bekijk ook