Pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb).

U vraagt een pgb voor Wmo aan bij uw gemeente. Uw gemeente bekijkt welke hulp u nodig heeft. En beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Wmo-budget.

Wat kan ik zelf regelen?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Een pgb voor Wmo valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiermee regelt u de volgende diensten en hulpmiddelen:

 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding in het dagelijks leven
 • dagbesteding of logeeropvang
 • aanpassing van de woning
 • rolstoel of scootmobiel

Aanvragen

U kunt het pgb aanvragen bij uw gemeente. Uw gemeente stelt de volgende voorwaarden aan een pgb voor Wmo ondersteuning:

 • De gemeente bepaalt of u of uw kind er een krijgt.
 • U geeft aan waarom in natura niet geschikt is voor u - bij zorg in natura regelt uw gemeente uw zorg, de administratie en de zorgaanbieders.
 • U moet duidelijk aangeven waarom u er een wilt - de gemeente kijkt of dit bij u past.

Welke hulp kan ik inschakelen?

U regelt met een pgb bijvoorbeeld diensten en hulpmiddelen. U mag ook iemand opdracht geven om dat te doen (machtigen).

U koopt zorg in die doeltreffend en veilig is - dit betekent dat de zorg bijdraagt aan uw zelfstandigheid. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt. U moet de afspraken vastleggen in een zorgovereenkomst: een contract.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die u moet gebruiken. 

Familie en bekenden inhuren

U mag mensen uit de omgeving betalen met het pgb. Bijvoorbeeld familieleden of buren. Uw gemeente kan hier wel eisen aan stellen:

 • De persoon moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld.
 • U moet de afspraken ook vastleggen in een zorgovereenkomst als de hulpverlener familie is. 

Let op

De gemeente kan het uurtarief voor niet-professionele zorg lager vaststellen.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Met uw budget koopt u alle hulp in die u nodig heeft. De SVB regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten. U krijgt het pgb dus niet op uw eigen rekening gestort.

U spreekt zelf met een zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg.

De gemeente bepaalt een maximaal uurtarief voor de zorg.

 • U mag met een hulpverlener een vergoeding afspreken hoger dan het maximale tarief. Maar dan moet u het verschil zelf bijbetalen.
 • U mag zorg inhuren van een niet-professionele zorgverlener - bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. De gemeente mag dan uitgaan van een lager uurtarief.
 • De zorg die u zelf uitkiest mag duurder zijn dan zorg in natura. Maar dan moet u het verschil zelf bijbetalen. De gemeente mag een pgb dan niet weigeren.

Eigen bijdrage

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Bekijk ook