Wetten en regels in de zorg

Heeft de persoon voor wie u zorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Deze wet is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte, beperking of psychische stoornis die blijvend intensieve zorg nodig hebben. Een belangrijke voorwaarde voor Wlz-zorg is dat iemand blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Lees meer over de Wlz.


Het doel van de Wmo is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij geven ondersteuning aan mensen die niet zelfredzaam zijn. De ondersteuning is bijvoorbeeld:

  • begeleiding en dagbesteding
  • opvang van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn
  • ondersteuning van de mantelzorger

Lees meer over de Wmo.


Onder de Jeugdwet vallen allerlei soorten jeugdhulp, jeugdzorg en ondersteuning. Denk aan begeleiding van kinderen met een beperking of gedragsprobleem. Of hulp bij het oplossen van problemen in een gezin.


Lees meer over de Jeugdwet.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de zorgverzekering. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Een basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont. En ook voor mensen die in het buitenland wonen, maar vanuit Nederland betaald worden voor het werk dat zij doen.

Een zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Bijvoorbeeld medische behandelingen en hulpmiddelen. Maar ook wijkverpleging, langdurige persoonlijke zorg en verpleging, ergotherapie en fysiotherapie.

Lees meer over de zorgverzekering.

Lees meer over de eigen bijdrage voor zorg.


Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen