Toegang tot Wlz voor jeugdige ggz-cliënten

Jeugdigen die blijvend intensieve psychische zorg nodig hebben, kunnen mogelijk toegang krijgen tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Op dit moment krijgen zij behandeling en zorg vanuit de Jeugdwet.