Toegang tot Wlz voor jeugdige ggz-cliënten

Informatie over mogelijke toegang voor jeugdigen die blijvend intensieve psychische zorg nodig hebben, tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Op dit moment krijgen zij behandeling en zorg vanuit de Jeugdwet.