Toegang tot Wlz voor jeugd met een psychische stoornis

Kinderen (jonger dan 18 jaar) die hun hele leven permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen, kunnen mogelijk toegang krijgen tot de Wlz.

In 2019 is met de Tweede Kamer afgesproken dat voordat toegang tot de Wlz mogelijk wordt, de volgende zaken duidelijk moeten zijn:

  • Om hoeveel kinderen gaat het?
  • Welke kinderen zijn dat en welke zorg hebben zij nodig?
  • Hoe kunnen we de nieuwe regeling uitvoeren?
  • Wat zijn de kosten voor de nieuwe regeling?

Let wel: het is lastig vast te stellen of een kind (jonger dan 18 jaar) een leven lang 24 uur per dag ggz-zorg in de nabijheid nodig heeft. Er zijn situaties waarin dit wel met een grote mate van zekerheid is vast te stellen. De verwachting is dan ook dat het om een kleine groep jeugdigen gaat die in aanmerking komt voor de Wlz.

Onderzoek HHM en vervolgacties

Vorig jaar heeft bureau HHM onderzoek gedaan naar deze voorwaarden. Het rapport  is voor de zomer van 2020 opgeleverd. Het onderzoek heeft nog niet voldoende inzicht gegeven in het implementatieproces en de financiële consequenties van de overheveling. Daarom is er in het najaar van 2020 een nadere verkenning naar de voorwaarden uitgevoerd. Aan het CIZ, de NZa en ZN zijn uitvoeringstoetsen opgevraagd. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de VNG, gemeenten, jeugdzorgregio’s en cliëntorganisaties.

Conclusie

Uit de verkenning blijkt dat de doelgroep jeugdigen met een psychische stoornis, die in aanmerking kan komen voor de Wlz, niet op voorhand is af te bakenen aan de hand van de problematiek. Pas bij de indicatiestelling door het CIZ wordt duidelijk welke jeugdige daadwerkelijk toegang krijgt tot de Wlz.

Uit de uitvoeringstoetsen komen nog belangrijke vraagstukken naar voren. Zoals betaalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de financiering van behandeling. Deze moeten worden beantwoord voordat kan worden overgegaan tot indicatiestelling en zorginkoop. Daarnaast is er nog geen volledige duidelijkheid over de financiële consequenties van deze overheveling. Dit alles maakt dat het een complex proces is. De  Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in december 2020.

Voorbereiding overgang

Begin 2021 heeft de staatssecretaris besloten om te starten met de voorbereidende activiteiten. Dat betekent dat de uitvoeringsorganisaties de projectorganisatie gaan inrichten, de nog openstaande vraagstukken beantwoord gaan worden en we gezamenlijk met betrokken partijen aan de slag gaan om het proces van aanvraag bij het CIZ tot de zorgtoewijzing door de zorgkantoren in de Wlz zo goed mogelijk te organiseren.

Uit de geschetste tijdlijnen blijkt dat de openstelling van de Wlz voor deze jongeren op zijn vroegst per 1 januari 2023 kan plaatsvinden. De indicatiestelling zal dan plaatsvinden in 2022. Definitieve besluitvorming over de toegang tot de Wlz voor jongeren tot 18 jaar vindt in het najaar van 2021 plaats.

Meer informatie

De komende tijd zal er regelmatig nieuwe informatie worden geplaatst op deze website. U kunt zich ook abonneren op de algemene nieuwsbrief GGZ naar Wlz, waar de komende tijd ook informatie over jeugd-GGZ naar Wlz wordt opgenomen.