Wat is goede zorg?

Goede zorg is zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. Wat houdt dat in?

Waaraan goede zorg moet voldoen:

  • De zorg is veilig
  • De zorg is effectief (goed resultaat) en doelmatig (niet te duur)
  • De zorg is cliëntgericht: u krijgt de zorg op het juiste moment en de zorg sluit aan bij wat u nodig heeft
  • De zorg is beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft.

Zorgverleners moeten de rechten cliënten kennen en respecteren, en cliënten met respect behandelen.

Zelf kiezen en beslissen

Goede zorg betekent ook dat u zo veel mogelijk zelf kunt kiezen en beslissen, ook als u zorg of ondersteuning nodig heeft.

Afhankelijk zijn van zorg kan voelen als een belemmering. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een begeleider die een vaste dagindeling voorstelt of oplegt.
  • Wachten op de verzorgende om uit bed geholpen te worden.
  • Afhankelijkheid van anderen om ergens naar toe te gaan.
  • Toestemming moeten vragen aan een vertegenwoordiger voor (grotere) financiële uitgaven.

Respect voor uw eigen keuzes en voorkeuren is een belangrijk uitgangspunt in de langdurige zorg en ondersteuning. Dat geldt voor iedereen, los van de reden waarom iemand zorg of ondersteuning nodig heeft.

Samen een zorgplan maken

Samen met de zorgaanbieder bespreekt u (of uw vertegenwoordiger) hoe uw zorg ingevuld wordt. Dit wordt opgeschreven in een zorgplan. In het zorgplan staan uw wensen, mogelijkheden, behoeften en beperkingen. Ook staat er welke doelen u wilt halen.

In het zorgplan staat hoeveel uren zorg u krijgt. De zorguren zijn niet altijd individueel. Soms wordt een aantal uren zorg aangeboden in groepsverband. Deze uren zorg krijgt u dan samen met andere cliënten, bijvoorbeeld bij dagactiviteiten. Ook de tijd die zorgverleners nodig hebben voor overleg met familie of (wettelijke) vertegenwoordigers horen bij de zorgtijd.

Verantwoordelijkheden van zorgverleners

Om goede zorg te leveren moeten zorgverleners handelen volgens hun professionele standaard. De professionele standaard is het geheel van normen, regels, wetenschappelijke inzichten en ervaringen van de beroepsgroep, inclusief juridische normen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving.  

Wilt u andere zorg?

Het is mogelijk dat uw situatie verandert, waardoor hij meer zorg nodig heeft dan in zijn zorgprofiel staat. U (of uw vertegenwoordiger) kan dan met de behandelaar overleggen of een nieuwe indicatie mogelijk is.

Goede zorg bij opname in een zorginstelling

Verhuizen naar een zorginstelling is een ingrijpende verandering. U moet zich aanpassen aan de gewoonten en het ritme in de instelling.

Ook in een zorginstelling betekent goede zorg dat u waar mogelijk zelf keuzes kunt maken en dat uw privacy waar mogelijk wordt gerespecteerd.

Bent u niet tevreden over uw zorg?

Bespreek dan met uw zorgverlener waarom u niet tevreden bent. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan u verder helpen met informatie en advies.

Goede zorg volgens de wet

Goede zorg en ondersteuning sluit aan bij de behoeften van een cliënt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.