Hulp thuis: Wmo, Zvw of Wlz?

Langdurige zorg en ondersteuning voor volwassenen is geregeld in drie zorgwetten: de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u zorg krijgt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt. Daarbij geldt:

  • Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan is de gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk voor uw zorg.
  • Voldoet u wel aan de voorwaarden van de Wlz? Dan is het zorgkantoor verantwoordelijk voor uw zorg. Uw zorgverzekeraar of gemeente hoeven u dan geen langdurige zorg te leveren. U kunt wel een beroep doen op algemene voorzieningen (zoals Tafeltje-dekje), woningaanpassingen en sociaal vervoer van de gemeente.

Wlz-zorg thuis, Wmo-ondersteuning en wijkverpleging lijken soms op elkaar

Zorg vanuit de Wlz heeft vaak dezelfde naam als hulp en zorg vanuit de Wmo/Zvw. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding, logeren of hulp bij het huishouden. De invulling van de zorg is wel anders omdat het gaat om erg kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.  

Wlz-zorg is alleen mogelijk als:

  • u zorg nodig heeft vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische beperking (zoals dementie), een verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking of een psychische stoornis, en
  • het duidelijk is dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft, en
  • u permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft.

Meer informatie vindt u op de pagina Zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Intensieve zorg valt niet altijd onder de Wlz

Het is mogelijk dat u veel en heel intensieve zorg nodig heeft, en toch geen Wlz-indicatie krijgt. Dat geldt als u:

  • zelf goed kunt beoordelen wanneer u hulp moet oproepen, en
  • lichamelijk in staat bent die hulp op te roepen, en
  • er niet direct een gevaarlijke situatie ontstaat als u op de hulp moet wachten.

U kunt dan terecht bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar voor uw ondersteuning en zorg.

Extra zorg nodig

Krijgt u al zorg en ondersteuning thuis maar is het niet voldoende? Lees dan Extra zorg thuis nodig.

Bent u doorverwezen voor een Wlz-indicatie?

Als u recht heeft op Wlz-zorg, hoeven de gemeente en zorgverzekeraar u geen langdurige zorg te leveren. Zij hebben daar dan ook geen budget voor. Uw gemeente of zorgverzekeraar kan u verzoeken om een indicatie aan te vragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Zij doen dat als ze vermoeden dat u voldoet aan de voorwaarden van de Wlz. Op de pagina Verwijst uw gemeente/zorgverzekeraar u naar het CIZ? vindt u meer informatie.

Zorg die vanuit verschillende wetten geleverd wordt

Sommige soorten zorg en ondersteuning kunnen uit verschillende wetten geleverd worden. Dan is niet altijd meteen duidelijk waar u moet zijn. Per zorgsoort wordt uitgelegd wanneer het onder welke wet valt: