Begeleiding: welke wet?

Bij begeleiding leert u om allerlei dagelijkse handelingen zelf te doen, of krijgt u ondersteuning hierbij. Dat gaat om bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of het huishouden. Maar het kan ook gaan om sociale zelfredzaamheid, toezicht houden of dagopvang. De hulpverlener neemt de handelingen niet over.

Wat kan allemaal onder begeleiding vallen?

Begeleiding bij persoonlijke verzorging

Heeft u behoefte aan begeleiding bij de persoonlijke verzorging zodat u zelfredzaam kunt blijven? Dan valt dit ook onder begeleiding via de Wmo. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met een psychisch probleem, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking.

Wat is het verschil met wijkverpleging via de zorgverzekeraar?

Persoonlijke verzorging kan ook onderdeel zijn van wijkverpleging. U krijgt wijkverpleging als u verzorging nodig heeft vanwege een medische aandoening. En ook bij een hoog risico op zo'n medische aandoening. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen die al veel huisartsenzorg krijgen.

Fabels en feiten

Soms wordt gedacht dat gemeenten alleen zorg bieden 'met de handen op de rug of dat gemeenten geen lijfgebonden zorg bieden. Beide zijn niet waar. Het onderscheid tussen begeleiding vanuit de gemeente en wijkverpleging zit in de aard van de aandoening waarvoor de zorg nodig is. Namelijk:

  • Behoefte aan geneeskundige zorg vanwege een medische aandoening: wijkverpleging (zorgverzekeraar)
  • Behoefte aan ondersteuning van zelfredzaamheid: Wmo-begeleiding (gemeente).

De gemeente moet zorgvuldig onderzoeken of er sprake is van behoefte aan ondersteuning van zelfredzaamheid.

Onder welke zorgwetten valt begeleiding?

Wanneer krijgt u begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning?

  • Als u 18 jaar of ouder bent, en
  • als u niet zelfredzaam bent en/of hulp nodig heeft om mee te doen in de samenleving, en
  • als u géén recht heeft op Wlz-zorg (zie: Wanneer valt zorg onder de Wet langdurige zorg?), en
  • als het niet lukt om voldoende hulp te krijgen uit uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

Voor Wmo-ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente.   

Wanneer krijgt u begeleiding vanuit de Wlz?

De Wlz is er voor mensen die levenslang intensieve zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of vanwege dementie. Meer informatie hierover vindt u in Wet langdurige zorg.

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Bij een Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. Dat is een beschrijving van de zorg die nodig heeft. Bij sommige zorgprofielen ligt de nadruk op begeleiding, bij andere zorgprofielen ligt de nadruk op andere vormen van zorg, zoals verpleging. 

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u begeleiding krijgt?

Nee, dat kan niet. De aard van de zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

  • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor Wmo-ondersteuning.
  • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan hoeft de gemeente u geen begeleiding te geven.

Vindt uw gemeente dat u een Wlz-indicatie moet aanvragen? Lees dan Verwijst uw gemeente u het CIZ?

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.