Medisch dossier

U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien. Dit geldt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar.

Hoe krijgt u inzage?

U kunt uw eigen zorgverlener of iemand van de zorginstelling inzage in uw dossier vragen. Dat kan mondeling of schriftelijk.

Welke gegevens kunt u inzien?

Uw zorgverlener hoeft niet het hele dossier te geven. U krijgt de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals uitslagen van onderzoeken en operatieverslagen.

Kunnen ouders/familieleden het dossier inzien?

  • Familieleden mogen uw dossier alleen bekijken als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
  • Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar mogen het dossier van hun kind altijd inzien.
  • Kinderen tussen 12 en 16 jaar oud kunnen bezwaar maken als hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers het dossier willen zien. De zorgverlener beoordeelt of het kind daarover kan beslissen. Zo ja, dan krijgen de ouders/vertegenwoordigers geen inzage in het dossier.

Cliënten die terzake wilsonbekwaam zijn

Is een cliënt wilsonbekwaam op het gebied van de informatie in het medisch dossier? Dan kan zijn vertegenwoordiger het dossier inzien.

Kan een zorgverlener inzage weigeren?

Uw zorgverlener mag inzage in uw eigen dossier alleen weigeren als het de privacy van een ander schaadt.

Wat kunt u doen als uw zorgverlener inzage weigert?

U kunt een andere zorgverlener vragen om te bemiddelen. Ook kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de zorginstelling. Helpt dat niet, dan kunt u naar de rechter stappen.

Hoe is het inzagerecht geregeld?

Het inzagerecht staat in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing voor de bescherming van uw privacy. Meer informatie over het inzagerecht vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kan de zorgverzekeraar uw medische dossier inzien?

Zorgverzekeraar kunnen:

  • informatie opvragen om te controleren of een zorgverlener of zorginstelling de zorg heeft geleverd waarvoor de zorgverzekeraar betaalt (= controle op rechtmatigheid)
  • controleren of de gegeven zorg of behandeling de beste keuze was voor de patiënt (= controle op doelmatigheid).

Onder zeer strikte voorwaarden mag de verzekeraar hiervoor medische gegevens opvragen bij de zorgverlener. Op de website van de KNMG staat hierover meer informatie.

Krijgt u een psychische behandeling van een vrijgevestigde zorgverlener? Dan kunt u met uw zorgverlener afspreken dat uw diagnose niet wordt vermeld op de facturen die uw zorgverlener naar uw zorgverzekeraar stuurt.

Inzagerecht voor nabestaanden

Het is niet vanzelfsprekend dat uw naasten na uw overlijden uw medisch dossier kunnen inkijken. Ook niet als hij of zij dat doet nu u nog in leven bent. Uw naaste mag uw medisch dossier na uw overlijden alléén inkijken als u daar toestemming voor heeft gegeven, of in een uitzonderlijke situatie.

Zie voor meer informatie de brochure Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden (Patiëntenfederatie).