Wat als u er niet uitkomt - complexe zorg en crisissituaties in de Wlz

We spreken van een complexe zorgvraag als de vraag niet 'past' in het gewone zorgaanbod. Vaak is dat bij een combinatie van zorgvragen, bijvoorbeeld door verslaving, autisme en een lichte verstandelijke beperking. Het kan lastig zijn om dan passende zorg te organiseren. Wie kan u helpen?

Zorg organiseren: zorgkantoor

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), passende zorg krijgt. Zij sluiten hiervoor contracten met zorgaanbieders.

Heel specialistische zorg wordt niet door iedere zorgaanbieder geboden. Zorgkantoren moeten ervoor zorgen dat iedere regio toch voldoende aanbod heeft voor mensen met complexe zorgvragen.

U kunt bij het zorgkantoor terecht als:

  • U niet direct terechtkunt bij een aanbieder die uw voorkeur heeft. Het zorgkantoor kan dan een plaats op een wachtlijst regelen. Of een crisisplek als dat nodig is.
  • U geen aanbieder kunt vinden die passende zorg kan bieden. Het zorgkantoor heeft zicht op de beschikbare zorg in de regio.
  • Wanneer u de zorg zelf wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt dit aanvragen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor bekijkt of dit mogelijk is bij het soort zorg dat u krijgt, en of u aan de voorwaarden voldoet.

Zorginhoudelijk advies: CCE

Bij onbegrepen gedrag dat ernstige gevolgen heeft voor de persoon zelf of zijn omgeving, kan het CCE advies geven. CCE staat voor: Centrum voor Consultatie en Expertise. Het CCE kan bijvoorbeeld een woonzorgplan maken. Het CCE deelt ook kennis en verzorgt opleidingen rond onbegrepen gedrag in de verstandelijke gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Meestal vraagt de betrokken zorgaanbieder een consultatie aan. Maar ook verwanten of de cliënt zelf kunnen een consultatie aanvragen.

Meer informatie: website van het CCE.

Regionaal ketenoverleg Wlz

Het regionaal ketenoverleg Wlz is bedoeld voor cliënten met een complexe zorgvraag voor wie geen passende plek te vinden is bij een Wlz-instelling. De betrokken zorgaanbieder of cliëntondersteuner kan dit melden bij het regionaal ketenoverleg. Het zorgkantoor zoekt dan samen met zorgaanbieders en het CCE) naar een oplossing. 

Crisis- en ondersteuningsteams in de gehandicaptenzorg

Een Crisis- en OndersteuningsTeam (C.O.T.) kan ingezet worden op de plek waar een cliënt op dat moment verblijft. Dat kan zowel thuis als in een zorginstelling zijn. Het doel is om een crisisopname te voorkomen.

Melden bij het C.O.T.

Een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg kan zich melden bij het C.O.T. via de crisisregisseur in de regio. De crisisregisseur beoordeelt of inzet van het C.O.T. noodzakelijk is. U vindt de crisisregisseur via de website van uw zorgkantoor.

C.O.T.-team

Het team bestaat uit een teamleider, GZ-psycholoog/ gedragskundige en een verpleegkundige/ begeleider. Zij beoordelen de situatie en gaan in gesprek met het zorgteam rond de cliënt, de behandelverantwoordelijke en de teamleider. Vervolgens maken zij een plan dat wordt besproken met het zorgteam. In dit plan staat ook welke andere disciplines ingezet worden, zoals:

  • Arts Verstandelijk Gehandicapten
  • Vaktherapeut
  • Maatschappelijk werk,
  • 24-uurszorg
  • Ervaringsdeskundigen
  • Psychiaters en gedragsdeskundigen.
  • Specialistische diagnostiek

Meer informatie: folder over Crisis- en OndersteuningsTeams.

Maatwerkplek in de Wlz

Als het echt niet lukt om een plek te vinden in het reguliere aanbod van Wlz-instellingen, is misschien een maatwerkplek mogelijk. Uw zorgkantoor kan hierover meer informatie geven.