Wat als u er niet uitkomt - zorg en veiligheidsproblemen

Bij zorg- en veiligheidproblemen gaat het bijvoorbeeld om huiselijk geweld, kindermishandeling, forensische zorg (het snijvlak van zorg en strafrecht) en personen met verward gedrag (als dit gedrag tot onveilige situatie leidt).

Gezamenlijke aanpak

Bij zorg- en veiligheidsproblemen is het vaak lastig om een goede oplossing te vinden. Veel aanbod is gericht op zorg óf op veiligheid, terwijl de combinatie nodig is. In Zorg en Veiligheidshuizen (ZVH) werken experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen.

Aanmelding

Convenantpartners kunnen een cliënt aanmelden. De criteria zijn:

  • Er is sprake van een ‘multi problem case’ met meerdere problemen die op meer dan één leefgebied spelen en die (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlast gevend gedrag of verder afglijden;
  • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken;
  • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins-)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben);
  • Of er is sprake van ernstige lokale of gebieds-gebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een keten-overstijgende aanpak.

Het veiligheidshuis pakt in deze situaties de regie om een oplossing te forceren.

Via www.zorgenveiligheidshuizen.nl kunt u een regionaal Zorg en Veiligheidshuis vinden.