Wat is een persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg, verpleging of hulp en ondersteuning kunt inkopen. U mag zelf weten hoe u die zorg ontvangt. Ook bepaalt u zelf waar, wanneer en van wie u de zorg krijgt. Een pgb brengt ook verplichtingen met zich mee. U moet pgb-vaardig zijn, een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener, de zorgverlener aansturen en de administratie bijhouden.

U kunt de zorg ook door een zorgaanbieder laten regelen. Dat is zorg in natura.

Wat moet u weten en kunnen om een pgb te beheren?

Op de lijst van 10 punten voor pgb-vaardigheid kunt u nagaan wat u moet weten en kunnen om een pgb te beheren. Het maakt niet uit of u zelf budgethouder, een vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp bent. Deze checklist geldt voor budget dat u aanvraagt voor maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg, jeugdhulp of andere zorg.

Meer informatie en de lijst staan op Rijksoverheid.nl.

Zorgovereenkomst

U moet ook met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst sluiten. Heeft u een pgb van de gemeente of van het zorgkantoor? Dan moet u de modelovereenkomst van de SVB gebruiken. Deze overeenkomst gaat over de hulp en de kosten. Voor elke wet zijn er 4 modelovereenkomsten:

  1. U krijgt zorg van een zorginstelling
  2. U krijgt zorg van een ondernemer of een freelancer
  3. U krijgt zorg van een partner of familielid
  4. U krijgt zorg van iemand die bij u in dienst is: als werkgever sluit u een arbeidsovereenkomst af.

Verschillende soorten pgb's

Het pgb is vastgelegd in 4 wetten. De voorwaarden voor een pgb verschillen per wet. Afhankelijk van de soort zorg die iemand nodig heeft, valt het onder één of meer van deze wetten:

  • De jeugdwet: krijgt u een pgb uit de Jeugdwet? Dan regelt uw gemeente de goedkeuring van de zorgovereenkomst.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo): krijgt u een pgb uit de Wmo? Dan moet de gemeente de zorgovereenkomst goedkeuren.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw): krijgt u een pgb uit de Zvw? In de voorwaarden van uw zorgverzekering staan uw rechten en plichten. Daarin staat ook hoe u uw pgb moet verantwoorden.
  • Wet langdurige zorg (Wlz): krijgt u een pgb uit de Wlz? Dan regelt het zorgkantoor de goedkeuring van de zorgovereenkomst.

Komt u uw verplichtingen niet na? Dan volgt er een gesprek met de instanties die u uw pgb verleent. Wat gebeurt daarna? Dat hangt ervan af waarom u uw verplichtingen niet bent nagekomen. Het kan zijn dat uw pgb wordt ingetrokken.

Eigen bijdrage pgb

In een aantal gevallen betaalt u een eigen bijdrage. U mag de eigen bijdrage niet altijd uit uw pgb betalen. Dit staat vermeld op de pagina van de wet die voor u van toepasisng is. Verpleging en verzorging thuis zitten in het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen.