Palliatief terminale zorg: welke wet?

Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatief terminale zorg. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de naasten te ondersteunen. Palliatief terminale zorg is mogelijk voor jeugd en voor volwassenen.

Wanneer begint palliatieve zorg?

Palliatieve zorg begint als iemand zo ziek is dat op genezing gerichte  behandelingen te zwaar zijn of geen perspectief meer bieden.

Wanneer is er sprake van terminale zorg?

In de laatste levensfase wordt gesproken van palliatieve terminale zorg (PTZ). Hiervoor wordt als regel een termijn van drie maanden aangehouden. In de meeste situaties is het niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken, zoals voorheen het geval was. De behandelend arts gaf met deze verklaring aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan drie maanden was. Beslissingen waarvoor de terminaliteitsverklaring nodig was, bijvoorbeeld voor het rechtvaardigen van het inzetten van meer zorg, kunnen vaak ook op een andere manier worden genomen. Een uitzondering is de aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb) om terminale zorg in te kopen. Daarvoor is nog wel een terminaliteitsverklaring nodig.

Wanneer eindigt de zorg?

De zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.

Soms is er sprake van een onverwacht herstel. Dan vindt er in overleg met de behandelend arts een herindicatie plaats. De zorg wordt dan op de nieuwe situatie afgestemd.

Waar is palliatieve terminale zorg mogelijk?

Palliatieve terminale zorg is thuis of in een zorginstelling mogelijk. Thuis betekent in dit geval in het eigen huis, het ouderlijk huis, een klein wooninitiatief, een hospice of bijna-thuis-huis.

Hoe wordt palliatieve terminale zorg vergoed?

Palliatieve terminale zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de zorgverzekering. Dit is afhankelijk van de situatie.

1. De persoon heeft een indicatie voor Wlz-zorg

  • De zorg wordt thuis of in een hospice gegeven
    De zorg wordt betaald uit de Wlz en is mogelijk bij een modulair pakket thuis (mpt), persoonsgebonden budget (pgb) of volledig pakket thuis (vpt). De zorgaanbieder kan zo nodig extra budget voor PTZ bij het zorgkantoor aanvragen. Wanneer de zorg wordt ingekocht met een pgb kan de budgethouder zelf extra budget aanvragen bij het zorgkantoor.
  • Zorg in een verpleeghuis
    De zorg is onderdeel van het zorgprofiel.
  • Zorg in het ziekenhuis
    De zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt men een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

2. Er is geen indicatie voor Wlz-zorg

Palliatief terminale zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. De zorg is op verschillende plaatsen mogelijk: thuis, in een hospice, in een palliatieve unit van een verpleeghuis of in een ziekenhuis.

In deze situatie wordt geen eigen bijdrage gerekend. Wel vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de extra kosten (bovenop de professionele zorg). Bijvoorbeeld voor eten en drinken. Het hospice zal hierover meer informatie geven.

Meer informatie over de vergoeding/declaratie staat in de Informatiekaart voor professionals.