Pgb voor wijkverpleging

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf zorg inkopen. Voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) is een pgb van de zorgverzekeraar mogelijk. Dit wordt ook wel een Zvw-pgb genoemd: een persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet.

Met een Zvw-pgb kunt u verpleging en verzorging inkopen die thuis of op een andere plek geleverd wordt, bijvoorbeeld op school of op het werk.

Wie kan een Zvw-pgb krijgen?

Het Zvw-pgb is beschikbaar voor:

 • jeugd en volwassenen die minstens een jaar verpleging en/of verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet krijgen;
 • jeugd en volwassenen die palliatief terminale zorg vanuit de Zorgverzekeringswet krijgen.

Heeft u recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan wordt al uw zorg vanuit de Wlz vergoed, ook verpleging en verzorging.

Welke voorwaarden gelden voor het pgb voor wijkverpleging?

 • U heeft een indicatie voor wijkverpleging.
 • De indicatie is maximaal 3 maanden oud.  
 • De indicatie is gesteld door een bevoegd wijkverpleegkundige.
 • U kunt motiveren waarom u een pgb wilt.
 • U kunt het pgb beheren. Dat wil zeggen: contracten afsluiten met zorgverleners, de zorg inplannen, controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden, enzovoort.

U kunt hierbij hulp krijgen van een (wettelijk) vertegenwoordiger of een familielid (een bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad of uw partner).

Hoe vraagt u een pgb voor wijkverpleging aan?

Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u het pgb-aanvraagformulier. Dit formulier bestaat uit meer delen:

 1. het verpleegkundig deel, dat u samen met de wijkverpleegkundige invult;
 2. het verzekerde deel, dat u zelf invult;
 3. het budgetplan (hoe u de zorg wilt inzetten).

Hoe vindt u een wijkverpleegkundige voor de indicatie?

De indicatie moet gesteld worden door een bevoegd wijkverpleegkundige:

 • Bij zorg voor volwassenen: de wijkverpleegkundige heeft een BIG-registratie, is hbo-opgeleid op niveau 5. U bent niet verplicht om de zorg in te kopen bij de zorgaanbieder waar deze wijkverpleegkundige werkt.
 • Bij zorg voor jeugd tot 18 jaar: de indicatie is gesteld via het Medisch Kindzorgsysteem (MKS) door een hbo-kinderverpleegkundige die werkt bij een zorgaanbieder die is aangesloten bij de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ).

U kunt aan uw zorgverzekeraar vragen welke thuiszorgorganisaties de indicatiestelling voor pgb-houders doen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

Hoe wordt uw pgb-aanvraag beoordeeld?

 • Uw zorgverzekeraar controleert het aanvraagformulier.
 • Uw zorgverzekeraar kan u vervolgens uitnodigen voor een gesprek. Daarin kunt u uw pgb-aanvraag toelichten.
 • Uw zorgverzekeraar legt uit wat de keuze voor een pgb precies betekent. De bedoeling van het gesprek is dat u een bewuste keuze maakt.
 • De zorgverzekeraar besluit of een pgb bij u past.

Uw zorgverzekeraar moet u tijdig laten weten of de aanvraag wordt goedgekeurd, zodat u de zorg op tijd kunt inkopen. Vindt u dat uw zorgverzekeraar niet op tijd beslist? Dan kunt u hem aanspreken op zijn zorgplicht en zo nodig voor de tussenliggende periode zorg in natura vragen.

Afspraken met uw zorgverlener(s)

U sluit zorgovereenkomsten af met uw zorgverlener(s). Hierin legt u vast welke zorg en hoeveel uren uw zorgverlener levert en hoeveel u hiervoor betaalt. Voorbeelden van overeenkomsten staan op de website van uw zorgverzekeraar en op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat is het verschil tussen formele en niet-formele zorgverleners?

Een niet-formele zorgverlener is:

 • een bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad, en/of
 • iemand die niet is ingeschreven als verpleegkundige (niveau 4 of 5) in het BIG-register voor het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van zorg, en/of
 • iemand die niet is ingeschreven in het Handelsregister of niet met de SBI codes 86, 87 of 88 geregistreerd als zorgverlenende organisatie.

Andere zorgverleners zijn formele zorgverleners. Om het formele tarief te kunnen gebruiken, moet uw zorgverlener een AGB-code hebben.

Wat zijn de tarieven in het pgb voor wijkverpleging?

Er zijn aparte tarieven voor formele hulpverleners en voor niet-formele zorgverleners.  

 • De formele tarieven in het Zvw-pgb zijn niet landelijk vastgesteld. Zorgverzekeraars bepalen de (maximum)tarieven zelf. Ze staan in de polisvoorwaarden en op de website van de zorgverzekeraar. U kunt de tarieven vergelijken en eventueel naar een andere zorgverzekeraar overstappen.
 • Het tarief voor niet-formele zorg staat wel vast: dit is € 23,- bruto per uur geleverde zorg (inclusief werkgeverslasten, reiskosten en onkostenvergoeding).  

Hoe betaalt u uw zorgverleners?

U krijgt het budget niet vooraf. U declareert de rekeningen van uw zorgverlener bij uw zorgverzekeraar. Met de vergoeding betaalt u uw zorgverlener. Uw zorgverzekeraar geeft u hier meer informatie over.

De indicatiestelling en het opstellen van een zorgplan kunt u niet betalen uit het pgb. Deze kosten worden vergoed via ‘zorg in natura’.

Administratie bij de Sociale verzekeringsbank

Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. Het is mogelijk dat u een salarisadministratie moet voeren. U kunt de administratie door de Sociale Verzekeringsbank laten doen. Dit is niet verplicht.

Verrekening met openstaande betalingen

Wanneer u kiest voor een pgb, vergoedt uw verzekeraar uw zorgdeclaratie uit dit budget. De zorgverzekeraar mag de vergoeding verrekenen met openstaande vorderingen. Een openstaande vordering is een bedrag dat u nog moet betalen aan de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld de verzekeringspremie of zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Dit geldt ook als u een pgb heeft voor uw kind.

In de praktijk kan het zijn dat u minder vergoed krijgt uit uw pgb als u de rekeningen van uw zorgverzekeraar nog niet (helemaal) heeft betaald.

Kunt u meer pgb's tegelijk krijgen?

De combinatie van een pgb van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar (wijkverpleging) is mogelijk.

 • Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan Wmo-ondersteuning of jeugdhulp.
 • Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging).

U mag de budgetten dus niet 'uitruilen'.

De combinatie van een Zvw-pgb en een pgb vanuit de Wet langdurige zorg is niet mogelijk. Het komt wel voor dat deze twee pgb's binnen één gezin zijn toegekend, maar dan aan verschillende personen.