Psychische hulp: welke wet?

Hulp bij psychische problemen is bijvoorbeeld ambulante psychische hulp (op afspraak), een opname in een GGZ-instelling en onderdak en begeleiding (beschermd wonen). 

Onder welke zorgwetten valt geestelijke gezondheidszorg?

Zorg en ondersteuning voor mensen met psychische klachten kan gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Psychische behandeling: Zvw

Deze psychische hulp en behandeling valt onder de Zorgverzekeringswet:

  • Lichte psychische hulp bij de huisarts of praktijkondersteuner GGZ.
  • Basis GGZ (bij lichte of matige klachten), bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog.
  • Gespecialiseerde GGZ (bij zwaardere problemen), bijvoorbeeld behandeling door een psychiater. 
  • Opname met behandeling in een GGZ-instelling: de zorgverzekering vergoedt de eerste drie jaar van de opname.  

Meer informatie vindt u bij Zorginstituut Nederland. Welke therapieën precies worden vergoed kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.  

Opname bij acute psychische problemen: Zvw

Zie hiervoor: 

Langer dan 3 jaar verblijf en behandeling in een GGZ-instelling: Wlz

De eerste drie jaar van een opname met behandeling in een GGZ-instelling wordt betaald door de zorgverzekeraar.

Blijkt na drie jaar dat u langere tijd verblijf met behandeling nodig heeft? Dan vraagt uw behandelaar bij het CIZ een indicatie aan voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet Voortgezet verblijf (GGZ-B). Uw GGZ-instelling geeft hierover meer informatie.  

Beschermd wonen: Wmo (tijdelijk)

De gemeente is verantwoordelijk voor beschermd wonen voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, maar die geen psychiatrische behandeling met verblijf nodig hebben. Beschermd wonen via de Wmo is gericht op het herstel van zelfredzaamheid, met als doel dat men na verloop van tijd weer zelfstandig kan wonen (zo nodig met begeleiding).

GGZ wonen: Wlz (blijvend)

Mensen die blijvend intensieve psychische begeleiding nodig hebben, kunnen  een indicatie aanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Het gaat dan om GGZ Wonen.