Rechten in de zorg

Als cliënt in de zorg heeft u een aantal rechten en plichten. Die zijn vastgelegd in verschillende wetten. 

In welke wetten zijn cliëntrechten geregeld?

Recht op informatie

Uw zorgverlener moet u begrijpelijke informatie geven over uw gezondheid. U krijgt ook informatie over bijvoorbeeld het doel, de duur en het beoogde resultaat van de zorg. Wilt u niet alles weten? Vertel dat dan aan uw zorgverlener, zodat hij daar rekening mee kan houden. 

Instemming met de zorg (samen beslissen)

De zorgverlener mag u alleen zorg geven als u het ermee eens bent. U maakt samen met de zorgverlener afspraken over de invulling van uw zorg. 

Recht op geheimhouding

Voor artsen, gezondheidspsychologen, verpleegkundigen en een aantal andere zorgverleners geldt het medisch beroepsgeheim. Ook andere zorgverleners hebben meestal een geheimhoudingsplicht op grond van hun beroepscode. Zorginstellingen zijn verplicht om uw gezondheidsgegevens te beschermen. 

Inzage in het dossier

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Dit recht geldt voor volwassenen en voor jongeren vanaf 12 jaar. Uw zorgverlener hoeft niet het hele dossier te geven. U krijgt de gegevens te zien die over uzelf gaan. Zorgverleners hoeven hun persoonlijke aantekeningen niet te laten zien. Meer informatie staat op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Zie ook: Inzagerecht voor nabestaanden (Patiëntenfederatie).

Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Heeft een arts u wilsonbekwaam verklaard voor bepaalde beslissingen over uw zorg? Dan moeten uw zorgverleners met uw wettelijk vertegenwoordiger overleggen over uw zorg. 

Klachtrecht

Bent u niet tevreden over de zorg of de behandeling in een zorginstelling? Bespreek dat dan met uw zorgverleners. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen

Uw plichten in de zorg

U bent verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek.