Respijtzorg: welke wet?

Respijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van de mantelzorger. Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat, of als hij of zij de zorg tijdelijk niet aan kan. Ook logeren of dagopvang is een vorm van vervangende zorg die de mantelzorger ontlast. Het kan gaan om professionele zorg, maar ook vrijwilligerszorg.

Onder welke zorgwetten valt respijtzorg?

Professionele respijtzorg kan vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, gemeente) of de Wet langdurige zorg (Wlz, zorgkantoor). In sommige aanvullende zorgverzekeringen is respijtzorg opgenomen.

  • U kunt terecht bij de gemeente als de zorgvrager zelf jeugdhulp of Wmo-ondersteuning krijgt. Vraag de gemeente naar de mogelijkheden.
  • U kunt terecht bij het zorgkantoor als de zorgvrager zelf een indicatie heeft voor zorg uit de Wlz.
  • Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Zie voor meer informatie: MantelzorgNL.

Meer informatie over respijtzorg

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

  • MantelzorgNL: landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.