Toelating Wlz-zorgaanbieders

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz) valt, hebben een Wtzi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) staan.

Wat is een Wtzi-toelating?

In de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) staan eisen aan het bestuur van een zorginstelling. Bijvoorbeeld over de bedrijfsvoering en de inrichting van het bestuur. Een Wtzi-toelating wil zeggen dat uw bedrijf aan deze eisen voldoet.

De Wtzi stelt geen zorginhoudelijke eisen. De zorgverzekeraar (Zvw) en het zorgkantoor (Wlz) kunnen die wel stellen als voorwaarde voor de contractering.

Een Wtzi-toelating is alleen mogelijk als minstens twee personen namens uw organisatie daadwerkelijk zorg geven.

Werkt u als zelfstandige zonder personeel (ZZP)? Dan is het proces van Wtzi-toelating niet aan de orde.

Wtzi-toelating aanvragen

U vraagt een Wtzi-toelating aan via de website www.wtzi.nl. Het proces gaat als volgt:

  • U dient uw aanvraag in.
  • De uitvoeringsorganisatie CIBG van VWS toetst uw aanvraag.
  • U ontvangt na maximaal 8 weken bericht (meestal binnen 4 tot 5 weken).
  • Is er meer tijd nodig voor uw aanvraag? Dan mag het CIBG de behandelingstijd tot maximaal 16 weken verlengen. U krijgt hiervan dan bericht.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de Wtzi-toelating.

Meer informatie over de Wtzi

Zie www.wtzi.nl voor uitgebreide informatie. Vragen kunt u ook richten aan het CIBG (070-3405487).

Nieuwe wetgeving: Wtza

Er is een nieuwe wet in voorbereiding: de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). Deze wet treedt op 1 januari 2022 in werking. Bestaande Wtzi-toelatingen worden dan automatisch omgezet in een Wtza-toelating.

De introductie van de Wtza betekent een aantal wijzigingen.

In de Wtza zijn de eisen voor toelating uitgebreid:

  • Zorgaanbieders worden ook getoetst op eisen uit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
  • Voor toelating kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden opgevraagd van de rechtspersoon, de bestuurder en interne toezichthouder.
  • Ook kan een Bibob-procedure worden gestart om de integriteit te beoordelen. Niet voldoen aan deze eisen kan reden zijn om een toelating te weigeren of een bestaande toelating in te trekken.

Bestaande zorgaanbieders zonder toelating die bij ingang van de Wtza vergunningsplichting worden, krijgen een overgangstermijn van 2 jaar om de toelating aan te vragen. Zij hoeven hiervoor niet te betalen.

Nieuwe zorgaanbieders die na ingang van de Wtza starten, gaan wel betalen voor de aanvraag van een toelating.

De aanvraagprocedure voor de Wtza is vergelijkbaar met de huidige procedure voor de Wtzi.