Wat is ORDLZ?

Het verminderen van administratieve lasten en regeldruk is een terugkerend thema binnen de overheid en binnen de zorg. Het heeft te maken met de complexiteit van wetten, organisaties en processen, en met ‘informatieoverload’. Het programma (Ont)regel de Langdurige Zorg (ORDLZ) heeft als ambitie dat er meer wordt gekeken naar de bedoeling van regels, dat onnodige regels en procedures worden aangepast of geschrapt en dat professionals daardoor meer werkplezier ervaren.

Professionals in de zorg hebben last van regels en procedures die het dagelijkse werk soms minder leuk maken, en die ervoor zorgen dat er minder tijd kan worden besteed aan de zorg voor cliënten. Soms is de ergernis terug te leiden tot wetgeving of beleid, soms zijn het onderlinge afspraken en verwachtingen en gaat het bijvoorbeeld om dagelijkse controlelijstjes die misschien helemaal niet nodig zijn. Er is inmiddels al veel bekend over regeldruk en administratieve lasten, en de hoeveelheid en diversiteit aan aandachts- en verbeterpunten blijkt groot. Bij een deel van de zorginstellingen is er ook al veel verbeterd, op eigen initiatief en/of naar aanleiding van projecten en schrapsessies de afgelopen jaren.

Verminderen van administratieve lasten en regeldruk

Het verminderen van administratieve lasten en regeldruk is een terugkerend thema binnen de overheid en binnen de zorg. Het heeft te maken met de complexiteit van wetten, organisaties en processen, en met ‘informatieoverload’. De begrippen administratieve lasten en regeldruk zijn erg veelomvattend, dat maakt dat een goede analyse en concrete maatregelen vaak moeilijk te realiseren zijn. Daar komt bij dat de toenemende digitalisering ervoor heeft gezorgd dat er verwacht wordt dat professionals meer tijd aan systemen en het registreren en uitwisselen van informatie besteden, en dat dit niet persé als een last wordt gezien.

Ambitie ORDLZ

De ambitie van (Ont)regel de Langdurige Zorg (ORDLZ) is dat er meer wordt gekeken naar de bedoeling van regels, dat onnodige regels en procedures worden aangepast of geschrapt en dat professionals daardoor meer werkplezier ervaren. Hiernaast wordt ingezet op een zo effectieve en efficiënt mogelijke uitvoering. Bijvoorbeeld door te investeren in standaardisatie, digitalisering, eenmalige uitvraag en registratie aan de bron. Dit draagt bij aan betere zorg. En bij de huidige krappe arbeidsmarkt is het ook van groot belang dat werken in de zorg aantrekkelijk blijft.

Het Ministerie van VWS presenteerde in 2018 het programma (Ont)regel de Zorg met als doel het merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professionals en patiënt. In dit programma is voor tien sectoren een actieplan opgenomen, waaronder voor de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en wijkverpleging.

Meer informatie

Meer informatie over het VWS-brede programma is te vinden op www.ordz.nl.

Meer informatie over aanpak en resultaten van Vilans is te vinden op [Ont]Regel de Langdurige Zorg | Vilans.