Interculturele zorg - informatie voor professionals

Keuzevrijheid is een belangrijk uitgangspunt in de zorg. Keuzevrijheid houdt ook in dat mensen kunnen leven volgens de eigen culturele of religieuze opvattingen en gebruiken.

Zorgplan

Het zorgplan is de plek waar die eigen keuzes helder moeten worden. Zorgleefplanwijzer.nl geeft informatie over het zorgplan voor mensen met een niet-traditioneel Nederlandse achtergrond.

Huisregels

In verpleeghuizen en andere zorginstellingen gelden huisregels. Leefwijzen die in Nederland algemeen geaccepteerd zijn, kunnen extra uitleg vragen bij mensen met een andere culturele achtergrond. Bijvoorbeeld als mannen zorg geven aan vrouwelijke cliënten en andersom.

Zorgaanbieders zullen zo veel mogelijk rekening houden met andere opvattingen en leefwijzen. Het is ook belangrijk om hierover goed te communiceren met alle bewoners en hun naasten, ongeacht hun achtergrond.

Taal

In de zorg is communicatie heel belangrijk. Dat gaat grotendeels via taal. Taalbarrières vormen daarbij een uitdaging. Op Zorgvoorbeter.nl staat informatie voor zorgverleners over taalproblemen in de zorg.

Tolk inzetten

Voor mensen die geen Nederlands spreken kan een tolk nodig zijn bij het gesprek met de zorgverlener Een tolk wordt vergoed voor:

  • Asielzoekers en statushouders (de eerste zes maanden) als zij voor een consult naar de huisarts gaan.
  • Patiënten in de ggz (psychologische hulp) die geen Nederlands spreken of andere taal die de hulpverlener ook beheerst.

Overleg met uw zorgverleners wat mogelijk is. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen of zij de kosten vergoeden.

Global Talk Nederland heeft een tolkentelefoon waarmee u snel een tolk voor de zorg kunt inzetten.

Meer informatie vindt u op de website Zo schakelt u een tolk in.

Levenseinde

(Naasten van) patiënten gaan verschillend om met het staken van levensverlengende behandelingen. Culturele achtergrond speelt hierbij een belangrijke rol. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care heeft een advies gepubliceerd over interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC. Het gaat onder meer om situaties waarin de patiënt of familie het niet eens is met de overgang van op herstel gerichte behandeling naar comfortbehandeling.

Iedere patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op respect voor zijn/haar (geloofs)overtuiging. Het is aan zorgprofessionals om bij de besluitvorming een brug te slaan tussen deze overtuiging en het medische oordeel. Het advies helpt hierbij.

Meer informatie over cultuursensitieve zorg

Pharos

Expertisecentrum Pharos biedt onder meer uitgebreide informatie over zorg voor:

Zorg voor beter

Zorgverleners in de ouderenzorg vinden informatie op Zorgvoorbeter.nl, onder meer over: