Overgangsrechten lage ZZP's

Bij de overgang van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg is een speciale regeling gemaakt voor mensen die in 2014 een laag ZZP (zorgzwaartepakket) hadden en die zelfstandig wonen. Zelfstandig wonen wil zeggen dat u niet in een zorginstelling woont. 

Wat is een laag ZZP?

In de AWBZ werd de zorg beschreven in ZZP's. Bij uw AWBZ-indicatie hoorde een ZZP. ZZP's met lage nummers bieden lichtere zorg en met hoge nummers bieden zwaardere zorg. Hieronder staat welke nummers horen bij de 'lage ZZP's'.

Gehandicaptenzorg:

  • ZZP VG 1 en 2 (alleen voor cliënten vanaf 18 jaar)
  • ZZP LG 1 en 3
  • ZZP ZG aud 1 en ZG vis 1

Verpleging en verzorging (bijvoorbeeld ouderenzorg):

  • ZZP VV 1, 2 en 3

Thuis wonend met laag ZZP

Had u eind 2014 een laag ZZP, woonde u zelfstandig en heeft u er voor gekozen om zelfstandig te blijven wonen? Dan valt uw zorg sinds 2016 onder de zorgverzekeringswet (wijkverpleging) en/of de Wmo 2015 (gemeente).

Deze wetten kennen geen ZZP's. In de Zvw maakt de wijkverpleegkundige een zorgbeschrijving. Bij de Wmo 2015 stuurt de gemeente u een beschikking waarin staat welke ondersteuning mogelijk is voor u.

U houdt recht op verhuizen naar een instelling

Het overgangsrecht bij lage ZZP's houdt dat u het recht heeft om alsnog te verhuizen naar een zorginstelling. Daarvoor hoeft u niet te voldoen aan de nieuwe toegangscriteria van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) heeft uw 'oude' AWBZ-indicatie voor een laag ZZP geregistreerd.

Uw recht op verblijf in een instelling blijft ook bestaan als u op dit moment geen zorg of ondersteuning afneemt van uw zorgverzekeraar of gemeente.