Vertegenwoordiging, privacy en administratie

Als een cliënt zijn persoonlijke of financiële zaken niet (meer) zelf kan regelen, dan kan een zorgprofessional dat voor hem doen. Bijvoorbeeld als curator, bewindvoerder of mentor. Die vertegenwoordigt de cliënt en beslist over zorg en geld.

Waar vind ik meer informatie over curatele, bewind en mentorschap?

Als een persoon niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, dan kan de kantonrechter bepalen dat iemand anders beslist over geld of zorg.

Het kan ook zijn dat een cliënt een wilsverklaring over zorg en geldzaken heeft opgesteld voor als er misschien een moment komt dat hij hierover niet meer zelf kan beslissen. Bijvoorbeeld als hij ongeneeslijk of chronisch ziek is.

Op de website van de Rechtspraak is informatie voor professionals te vinden over curatele, bewind en mentorschap (Rechtspraak.nl).

Hoe kan ik zorg inzetten vanuit de Wet langdurige zorg?

Wilt u als zorgprofessional zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) inzetten voor een cliënt? Dan heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Als u denkt dat een opname noodzakelijk is, maar uw cliënt niet zelf duidelijk kan maken of hij dit wil, dan kunt u een Bopz-onderzoek aanvragen. Het CIZ onderzoekt dan of artikel 60 Wet Bopz van toepassing is.

Lees meer informatie van het CIZ voor zorgprofessionals (CIZ.nl)

Waar vind ik meer informatie over het persoonsgebonden budget?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt het persoonsgebonden budget (pgb). Op hun website vindt u ook informatie voor zorgverleners en zorginstellingen (SVB.nl), waaronder informatie over het pgb, de dienstverlening van de SVB en andere onderwerpen die belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met declaraties.

Waar vind ik meer informatie over privacy en omgaan met persoonlijke gegevens?

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteitpersoonsgegevens.nl) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u informatie over privacy en omgaan met persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld:

Gegevens over iemands gezondheid (Autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Financiële gegevens (Autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Strafrechtelijke informatie (Autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Ook kunt u meer lezen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Deze verordening maakt deel uit van de nieuwe Europese privacywetgeving en brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor zorgprofessionals.

Lees meer over Zorgaanbieders en de AVG (Autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Op de website van de Rijksoverheid is ook informatie te vinden over digitale gegevens in de zorg (Rijksoverheid.nl).

Waar kan ik terecht met een klacht, bezwaar of conflict?

Een klacht of bezwaar over een zorgverlener of zorginstelling moet eerst worden besproken met degene over wie uw cliënt de klacht heeft. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bij verschillende instanties terecht.

Individuele zorgverleners, -organisaties en -verzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorg(contracten) kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Het is dan niet nodig om een rechter in te schakelen. Het Nederlands Arbitrage Instituut (Nai-nl.org) voert de procedures uit.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen