Zienswijze invulling zorgprofiel ggz-Wonen 5

De Wet langdurige zorg (Wlz) kent vijf zorgprofielen voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. In de praktijk wordt het hoogste profiel, ggz-Wonen 5, op verschillende manieren geïnterpreteerd. Daarom is een verduidelijking nodig.

Wat is zorgprofiel ggz-Wonen 5?

Zorgprofiel ggz-Wonen 5 is bedoeld voor mensen met ernstige gedragsproblematiek en zeer intensieve begeleiding. In het zorgprofiel staat dat het gaat om mensen die vanwege een zeer ernstige psychiatrische aandoening zeer intensieve begeleiding nodig hebben met daarnaast intensieve verzorging, gestructureerd klimaat en een grote mate van beveiliging en bescherming (zie Zorgprofielen ggz-Wonen).

Onduidelijkheid rond de term 'beveiliging'

Zorgkantoren, zorgaanbieders en het CIZ melden dat de term ‘beveiliging’ uit het zorgprofiel op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. Dit kan leiden tot problemen in het organiseren van zorg en tot wachtlijsten.

Brede interpretatie van ggz-Wonen 5

Het CIZ hanteert een brede zienswijze van het zorgprofiel. Uitgangspunt is de ‘bedoeling’.

In het zorgprofiel staan de begrippen beveiliging en specifieke bouwkundige setting en een specifieke beveiligingsklimaat. ‘Beveiliging’ is het geheel van maatregelen die een cliënt of mensen in de omgeving te beschermen tegen schade. Het CIZ spreekt dan van het 'voorkomen van ernstig nadeel'.

Voorbeelden

Beveiliging kan dan onder andere bestaan uit één of meer van deze maatregelen:

  • Het bieden van intensieve begeleiding, zoals 1-op-1- begeleiding.
  • Het aanbieden van een gestructureerd leefklimaat en/of prikkelarme ruimtes.
  • Een specifieke bouwkundige setting, zoals een gecontroleerde in- en uitgang.
  • Een specifiek beveiligingsklimaat, zoals ondersteuning en overname van taken op alle levensterreinen.

VWS ondersteunt deze bredere zienswijze

We verwachten daarmee dat eventuele frictie die nu bestaat tussen de uitkomst van de indicatiestelling, de zorginkoop en het beschikbare en passende aanbod in de regio zal afnemen.

Vervolg

De komende tijd worden signalen en knelpunten gemonitord. Wanneer blijkt dat de bredere interpretatie tot onvoldoende oplossingen in de praktijk leidt, onderzoeken we samen met betrokken partijen aanvullende maatregelen.