Afschaffing gewaarborgde hulp

De Minister van Langdurige Zorg en Sport schaft de verplichte gewaarborgde hulp in de Wet langdurige zorg af. Dat heeft zij aangekondigd in de Regeling langdurige zorg van 1 januari 2024. De artikelen over de gewaarborgde hulp vervallen per 1 juli 2024.

Overgangstermijn

Zorgkantoren informeren budgethouders over de afschaffing van de gewaarborgde hulp. Heeft u als budgethouder een gewaarborgde hulp? Dan kunt u na 1 juli 2024 bij het zorgkantoor aangeven of u zelf het pgb wilt beheren of dat u daarvoor een gevolmachtigde aanwijst. U hebt vier jaar de tijd om de gewaarborgde hulp om te zetten naar een gevolmachtigde of om een wettelijk vertegenwoordiger te regelen (uiterlijk 1 juli 2028).

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Voor handelingsbevoegde budgethouders: het zorgkantoor toetst of u pgb-vaardig bent. Zo ja, dan kunt u zelf het pgb beheren. Zo nee, dan kunt u een pgb-vaardig persoon machtigen die het pgb namens u beheert. Of u vraagt een wettelijk vertegenwoordiger aan.
  • Handelingsonbevoegde budgethouders: de door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger beheert in beginsel het pgb.

Zie ook

Deze wijziging is gepubliceerd in de Regeling langdurige zorg.