Jeugdhulp is hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms met uitloop tot 23 jaar.

Jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Voorbeelden van jeugdhulp

Er zijn verschillende soorten jeugdhulp, van lichte begeleiding tot hele intensieve zorg. Enkele voorbeelden zijn:

 • Individuele begeleiding, bijvoorbeeld hulp om zelfredzamer te worden of hulp om vrienden te maken
 • Hulp bij de opvoeding
 • Dagbesteding of dagbehandeling
 • Psychische behandeling
 • Logeeropvang

Ambulante jeugdhulp (op afspraak)

Jeugdhulp is meestal ambulant. Dat wil zeggen: uw kind woont gewoon thuis en krijgt op afspraak hulp. Daarvoor komt een hulpverlener bij u thuis, op school of uw kind gaat naar een jeugdhulpaanbieder.

De hoeveelheid hulp verschilt erg per situatie. Het kan gaan om een uur per week, tot soms meerdere uren per dag.

Jeugdhulp met verblijf (uithuisplaatsing)

Soms is het beter als een kind (tijdelijk) ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, een gezinshuis, zorgboerderij of een jeugdhulpinstelling. Dit heet 'jeugdhulp met verblijf'.

Hoe organiseert u jeugdhulp?

Dat kan op twee manieren: via uw gemeente of via een arts.

Via de gemeente

 • U meldt bij uw gemeente dat uw kind hulp nodig heeft.
 • Uw gemeente onderzoekt uw situatie. Daarbij kijkt de gemeente wat u zelf al doet en of er mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen.
 • Als dat niet voldoende is, wordt bekeken hoe de gemeente u kan ondersteunen. Dat kan professionele hulp zijn.

Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders. Vaak is er een speciaal jeugdteam of een sociaal wijkteam. Sommige gemeenten hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin ingeschakeld.

Via de huisarts of jeugdarts

De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan uw kind een verwijzing geven voor bepaalde vormen van jeugdhulp. Met die verwijzing kunt u direct bij een jeugdhulp-aanbieder terecht.

Langdurige hulp nodig?

Jeugdhulp is tijdelijk. Gemeenten geven vaak kortdurende beschikkingen af, bijvoorbeeld voor drie maanden of een half jaar. Als uw kind langdurig hulp nodig heeft, kan dit veel spanning geven. U moet dan iedere keer opnieuw hulp aanvragen.

Er zijn geen juridische belemmeringen voor langdurige indicaties vanuit de Jeugdwet. Gemeenten kunnen ook bij een langdurige beschikking een vinger aan de pols houden door tussentijds te onderzoeken of de hulp nog passend is. Bij een levensbrede en levenslange hulpvraag past een langdurige indicatie.

Welke gemeente is verantwoordelijk?

Vanaf 1 januari 2022 wordt dat in deze volgorde bepaald:

 1. De gemeente waar het kind woont, dat wil zeggen: staat ingeschreven in de basisadministratie.
 2. Als het kind in een instelling of pleeggezin verblijft: de gemeente waar het kind voorafgaand aan het verblijf stond ingeschreven.
 3. Als 1 en 2 niet kunnen worden vastgesteld: de gemeente waar de moeder stond ingeschreven toen het kind werd geboren.
 4. Als het nog niet duidelijk is: de gemeente waar het kind daadwerkelijk verblijft op het moment van de hulpvraag.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Naast jeugdhulp regelt de Jeugdwet ook jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • Jeugdbescherming kan worden ingezet als kinderen thuis niet veilig kunnen opgroeien.
 • Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen.

Wetgeving