WGBO in de langdurige zorg

In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen, en van zorgverleners die zorg geven. Wat betekent de WGBO voor langdurige zorg, zoals verzorging en verpleging?

WGBO staat voor Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Algemene informatie over deze wet staat op Rijksoverheid.nl.

Instemming met zorg

Een zorgverlener mag u alleen behandelen en verzorgen als u het daarmee eens bent. De WGBO regelt dat u akkoord moet gaan met de zorg. U hoeft hiervoor geen handtekening te zetten.

WGBO bij langdurige zorg en jeugdhulp

De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen, en voor alle zorg die daarmee samenhangt. Zoals verpleging, verzorging en nazorg. Bijvoorbeeld zorg vanuit de thuiszorg en zorg in een verpleeghuis.

Bij jeugdhulp geldt de WGBO als het gaat om een geneeskundige behandeling. Bijvoorbeeld jeugd-GGZ en behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Opvoedingsondersteuning en gesloten jeugdhulp vallen niet onder de WGBO.  

Voor jeugdhulp die niet onder de WGBO valt, heeft de Jeugdwet vergelijkbare rechten en plichten opgenomen (in paragraaf 7.3 van de Jeugdwet). Daardoor gelden vergelijkbare regels over toestemming, dossier en privacy.

WGBO: relatie tussen u en uw zorgverlener

In de WGBO is geregeld dat de zorgverlener alleen mag handelen met uw toestemming als patiënt of cliënt.

Om toestemming te geven moet u goede en begrijpelijke informatie krijgen. De behandelaar vertelt welke keuzes u heeft. Wat houdt de behandeling in, en wat gebeurt er als u niet behandelt. Of zijn er ook mogelijkheden bij een andere behandelaar.

Samen beslissen

De nadruk ligt op ‘samen beslissen’: de zorgverlener overlegt met u en nodigt u uit om vragen te stellen.

Vanaf welk moment geldt de WGBO?

De WGBO geldt zodra u een behandelingsovereenkomst heeft met een zorgverlener.Bij thuiszorg en in GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is dat moment niet altijd heel duidelijk.

Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest. Ook als u op een wachtlijst komt te staan.

Rechten volgens de WGBO

Volgens de WGBO heeft u recht op:

Plichten volgens de WGBO

U moet uw zorgverlener goed, eerlijk en volledig vertellen wat uw situatie is. Uw zorgverlener heeft die informatie nodig om een diagnose te stellen en goede zorg te geven.