Gevolmachtigde

Als familieleden of naasten aan u hebben gevraagd om hun belangen te behartigen, dan kunt u optreden als gevolmachtigde. Het kan gaan om geldzaken, medische behandelingen of persoonlijke wensen. Of een combinatie daarvan.

Wat is een gevolmachtigde?

Een gevolmachtigde behartigt de belangen van een naaste. Het gaat hierbij om geldzaken, medische behandelingen en persoonlijke wensen. Of een combinatie hiervan.

De afspraken worden vastgelegd in een volmacht of levenstestament (notaris.nl).

Wat wordt er van mij verwacht?

Praat eerst samen met de volmachtgever over wat diegene van u verwacht. Komen de wensen overeen met uw eigen ideeën? Heeft u voldoende tijd om de taken goed uit te voeren? Bent u de juiste persoon als het gaat om geldzaken of medische beslissingen? Het is ook mogelijk om rollen te verdelen met andere gevolmachtigden.

Lees meer over taken en verantwoordelijkheden in de brochure Waar zeg ik JA tegen? (notaris.nl).

Hoe leg ik verantwoording af aan anderen?

U legt verantwoording af aan de volmachtgever over zaken die u heeft gedaan namens de ander. Meestal gaat het om inkomsten en uitgaven. Kan de volmachtgever dat niet (meer) beoordelen, dan kan een deskundige of iemand uit uw omgeving de rol van toezichthouder krijgen. Een toezichthouder controleert of de gevolmachtigde zijn taken goed heeft gedaan. Dit staat ook beschreven in het levenstestament.

Tip

Laat anderen weten dat u gevolmachtigde bent voor iemand. Bijvoorbeeld de familie, (huis)arts en zorginstelling. Informeer ze ook over de afspraken die in het levenstestament staan.

Hoe ga ik aan de slag als gevolmachtigde?

In overleg met de volmachtgever kunt u bijvoorbeeld:

  • een overzicht maken van de bezittingen en schulden
  • een overzicht maken van de vaste lasten
  • de bank informeren over het levenstestament en de financiële afspraken
  • betrokken instanties en behandelaar informeren dat u gevolmachtigde bent
  • zich voorstellen aan de toezichthouder (als deze in het levenstestament is benoemd)
  • de familie op de hoogte houden
  • de administratie bijhouden (rekeningen, toeslagen, beheer persoonsgebonden budget, belastingaangifte)

Bekijk het stappenplan voor een gevolmachtigde in de brochure Waar zeg ik JA tegen? (notaris.nl).

Ik kan mijn taken niet meer nakomen. Wat nu?

Als u uw taken als gevolmachtigde niet meer kunt uitvoeren, bijvoorbeeld door uw gezondheid of door onenigheid, dan kan iemand anders uw taken overnemen. Het kan zijn dat in het levenstestament een opvolger is benoemd of dat u een opvolger mag aanwijzen. Staat er niets over een opvolger, dan bepaalt de rechter wie uw taken overneemt.

Willen anderen dat u uw taken neerlegt? Dan kunnen zij de rechter vragen om iemand anders te benoemen. Na een onderzoek beslist de rechter of u verder kunt gaan of dat anderen uw taken over moeten nemen.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Het is mogelijk dat u een vergoeding krijgt voor uw werkzaamheden. Dit staat dan in het levenstestament. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten en andere kosten die u maakt om uw taken goed uit te kunnen voeren.