Jeugdbescherming

Jeugdbescherming is verplichte hulp bij de opvoeding van kinderen. De rechter kan een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen.

Eerst vrijwillige hulp

Als er zorgen zijn over de omstandigheden waaronder een kind opgroeit of wordt opgevoed, wordt vrijwillige hulp aangeboden.

Jeugdbeschermingsmaatregel

Is de vrijwillige hulp niet voldoende of weigeren de ouders de hulp? Dan:

  • Onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de situatie van het kind.
  • Vraagt de Raad een kinderbeschermingsmaatregel aan de kinderrechter.
  • Neemt de jeugdrechter de beslissing ('spreekt de maatregel uit').
  • Voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit.

Dit noemt men 'het gedwongen kader'. Een jeugdbeschermingsmaatregel is dus geen vrijwillige hulp.

Maatregelen

De rechter kan drie maatregelen opleggen:

  • ondertoezichtstelling (OTS): u blijft thuis zelf voor uw kind zorgen. Maar uw kind staat onder toezicht van een gezinsvoogd. Dit toezicht duurt maximaal 1 jaar.
  • uithuisplaatsing: uw kind woont dan tijdelijk ergens anders, bijvoorbeeld in een pleeggezin. U mag wel contact houden met uw kind.
  • ontzetting uit ouderlijk gezag (Rijksoverheid.nl): uw kind mag niet meer bij u wonen. En u mag niets meer bepalen voor uw kind. Uw kind krijgt een voogd. Uw kind groeit op in een pleeggezin of tehuis totdat uw kind 18 jaar is.

Uitvoering van de maatregel

Een gecertificeerde instelling voert de jeugdbeschermingsmaatregel uit. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt ondertusesn wat de beste oplossing is op de lange termijn.

Rol van de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdbescherming. Zij maken afspraken met instellingen die in hun regio kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren. De gemeente moet deze instellingen ook betalen. Zij beslissen zelf met welke instelling ze afspraken maken.

Met wie krijgt u te maken?

De Praatplaat van Voor de Jeugd laat zien met wie u te maken kunt krijgen als het thuis niet goed gaat.

Kwaliteit van de jeugdbescherming

Instellingen die de jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren moeten een certificaat hebben. Zij zijn gecertificeerde instellingen.

Klachten over jeugdbescherming

Bent u ontevreden over de hulp en begeleiding van de jeugdbescherming? Dan kunt u verschillende dingen doen.

1. Jeugdstem

U kunt contact opnemen met Jeugdstem. Dit is een organisatie voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg. Zij zorgen voor een vertrouwenspersoon die u kan helpen met uw vragen en zorgen. 

2. Contact met de jeugdhulpinstelling

U kunt contact opnemen met de instelling die verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Zie het overzicht hieronder voor de instellingen per regio met informatie over het indienen van klachten.

Jeugdbeschermingsinstellingen per regio
Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg
Brabant Jeugdbescherming Brabant
Gelderland Jeugdbescherming Gelderland
Groningen en Drenthe Jeugdbescherming Noord
Overijssel Jeugdbescherming Overijssel
Regio Amsterdam Jeugdbescherming
Rotterdam-Rijnmond Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Haaglanden, Zeeland en Zuid-Holland Jeugdbescherming West
Friesland Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Utrecht en Midden-Nederland SAVE Jeugdbescherming
Noord-Holland De Jeugd- en Gezinbeschermers
Landelijk Leger des Heils
Landelijk William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Landelijk Stichting Nidos

3. Bezwaar maken

Heeft de rechter een jeugdbeschermingsmaatregel uitgesproken? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Neem hiervoor contact op met de rechtbank in uw regio. 

Meer informatie