Leerproblemen zoals dyslexie

Een kind met dyslexie heeft problemen met lezen en spellen. Welke hulp kan uw kind daarbij krijgen?

Leerproblemen

Als uw kind vergeleken klasgenoten opvallend veel moeite heeft met het onthouden, lezen en leren is er sprake van een leerprobleem. Dat hoeft nog geen stoornis te zijn. Lees meer over leerproblemen bij kinderen.

Hulp op school bij leerproblemen

Kinderen met leerproblemen krijgen extra aandacht van de leerkracht. Zo nodig krijgt het kind maximaal 24 weken intensieve begeleiding van de eigen leerkracht, de intern begeleider op school of een remedial teacher. Deze begeleiding is minstens drie keer per week 20 minuten.

Is er geen duidelijke verbetering?

Dan kan onderzocht worden of het kind een leerstoornis heeft. Als ouder kunt u daarvoor samen met de school een onderzoek aanvragen bij een orthopedagoog of psycholoog die hiervoor een contract heeft met de gemeente. Het onderzoek wordt vergoed als de begeleiding op school aan de eisen heeft voldaan en het leerlingdossier op orde is.

Onderzoek door een GZ-psycholoog

Een GZ-psycholoog onderzoekt uw kind en stelt vast of hij of zij een leerstoornis heeft. Zo ja, dan stelt de GZ-psycholoog een dyslexieverklaring of een dyscalculieverklaring op. Hierin staat:

  • Welke ernstige belemmeringen uw kind op school en in het dagelijks leven heeft.
  • Welke behandeling en (ICT-)hulpmiddelen geschikt zijn.
  • Welke extra hulp de school kan bieden en hoe u uw kind thuis kunt ondersteunen.

Meer informatie over het vaststellen van dyslexie en dyscalculie.

Heeft uw kind ernstige dyslexie?

Bij ernstige dyslexie kan uw kind dyslexiezorg krijgen. Dit valt onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk. De zorgverzekeraar heeft geen rol bij dyslexiezorg, ook niet in aanvullende verzekeringen.

De behandeling van dyslexie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde dyslexiezorgverlener.

Hoe worden de kosten vergoed?

  • Heeft uw kind een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring? Dan krijgt uw kind mogelijk zorg via uw gemeente. Uw gemeente regelt de vergoeding vanuit de Jeugdwet. Het aanvraagproces verschilt per gemeente. Vraag bij het jeugdloket in uw woonplaats hoe dit binnen uw gemeente is geregeld.
  • Heeft uw kind ook een lichamelijke beperking? Dan kan UWV.nl bijvoorbeeld een aangepaste laptop vergoeden om onderwijs te volgen.
  • Zorgverzekeraars vergoeden soms een daisyspeler: een speciale cd-romspeler voor gesproken boeken.
  • Dyslexiezorg wordt alleen vergoed als uw kind tijdens de basisschoolleeftijd is aangemeld (tussen de 7 en 12 jaar) voor onderzoek en behandeling.

Als uw kind niet aan de voorwaarden voldoet, worden de kosten waarschijnlijk niet vergoed. Wellicht kunt u de kosten van het onderzoek en de behandeling dan zelf betalen.

Kwaliteit van dyslexiezorg

Gemeenten kopen gespecialiseerde jeugdhulp op regionaal niveau in. Dit gebeurt volgens de kwaliteitseisen die in de Jeugdwet zijn opgenomen.

U kunt bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie nagaan welke zorgverleners aan de eisen voldoen.

Dyslexie-deskundige vinden