Passend onderwijs

Heeft uw kind extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld door een beperking of leerprobleem? Uw kind heeft recht op passend onderwijs. Passend onderwijs biedt de omgeving en begeleiding die uw kind nodig heeft.

Passend onderwijs vinden

De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Dit is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek op een andere school (eventueel speciaal onderwijs) die dit wel kan.

Ontwikkelingsplan voor uw kind

Is uw kind toegelaten tot een school? Dan stelt de school in samenwerking met u een ontwikkelingsperspectief op. In dit plan staat:

  • welke extra begeleiding uw kind krijgt;
  • welk eindniveau uw kind kan halen;
  • welke extra ondersteuning en zorg nodig is.

Bent u het niet eens met het ontwikkelingsperspectief? En komt u er samen met de school niet uit? Dan kunt u het samenwerkingsverband passend onderwijs in uw regio betrekken. De school van uw kind weet welk samenwerkingsverband dit is.

Komt u er ook dan niet samen uit? Dan kuntĀ u kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Lost dat niets op? Dan kunt u hierover een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Krijgt uw kind het advies voor speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is mogelijk in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook zijn er speciale scholingsinstituten voor beroepsonderwijs.

Specifieke groepen

Op weg naar inclusief onderwijs

Het streven is dat in 2035 het onderwijs inclusief is. Jongeren met en zonder een extra onderwijsondersteuning gaan dan samen naar school. Dit vraagt onder meer om een betere verbinding en samenwerking tussen onderwijs en zorg. Zodat expertise vanuit zorg en jeugdhulp in de school beschikbaar is, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Iedere jongere moet dichtbij, met de kinderen uit de buurt, naar de school van zijn/haar keuze kunnen.

Zie hiervoor ook:

Meer informatie