Geld, inkomen en verzekeringen als uw kind met een beperking 18 jaar wordt

Als uw kind met een verstandelijke beperking 18 jaar wordt, moet u een aantal zaken regelen op het gebied van geld, uitkering en verzekeringen. U vindt hier een toelichting.

DigiD

Een DigiD is een digitale handtekening waarmee u toegang kunt krijgen tot websites van de overheid. Het geeft ook toegang tot de persoonlijke gegevens bij het UWV, Belastingdienst en verschillende websites in de zorg. Met het Digid kan iemand zorg- en huurtoeslag aanvragen, een Wajong-uitkering aanvragen en de belastingaangifte online regelen.

Het DigiD kan worden aangevraagd via www.digid.nl. Nadat de DigiD is geactiveerd kunt u en/of de mentor, bewindvoerder, curator een machtiging aanvragen. Met deze machtiging is het mogelijk om namens uw kind aanvragen te doen of wijzigingen door te geven.  

Geldzaken

(Dubbele) kinderbijslag

Kinderbijslag is geld dat u krijgt voor de opvoeding en verzorging van kinderen tot 18 jaar. Kinderen met een intensieve zorgvraag krijgen vaak dubbele kinderbijslag. De (dubbele) kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt. U krijgt hierover informatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorgtoeslag

Als uw kind 18 jaar wordt, moet u voor hem of haar een eigen zorgverzekering afsluiten. U betaalt daarvoor premie. Uw kind heeft dan recht op zorgtoeslag als bijdrage in de kosten van de eigen zorgverzekering. U kunt zorgtoeslag voor uw kind aanvragen via de Belastingdienstl.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Uw kind kan misschien huurtoeslag krijgen als u een (onzelfstandige) woonplek huurt voor uw kind, bijvoorbeeld in een kleinschalig woonproject. Het is afhankelijk van de precieze situatie of huurtoeslag mogelijk is.

Informeer bij de verhuurder, de zorginstelling of bij de vereniging van ouders of de woning is aangewezen voor de huurtoeslag. Zij kunnen ons ook per mail vragen om de woonruimte aan te wijzen voor huurtoeslag: toeslagen.verhuurders.admini@belastingdienst.nl.

Eigen bankrekening

Om zorgtoeslag of huurtoeslag te kunnen ontvangen is het belangrijk dat er een rekeningnummer is geopend op de naam van degene die de zorg- of huurtoeslag ontvangt.

De Belastingdienst stort deze toeslagen niet op de bankrekening van ouders. Om fraude met toeslagen te voorkomen, betalen zij toeslagen alleen op een bankrekening van de persoon die recht heeft op de toeslag.

Inkomen

Wajong-uitkering

Mensen met een ernstige beperking kunnen in aanmerking komen voor de Wajong. Dit is een uitkering op minimumloonniveau. Het UWV beoordeelt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Vraag de Wajong-uitkering op tijd aan: 5 maanden voordat uw kind 18 jaar wordt.

Beoordeelt het UWV dat werk mogelijk is? Dan kan uw kind vanaf 18 jaar een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Krijgt uw kind (speciaal) onderwijs?

Ook schoolgaande en studerende jongeren van 18 jaar en ouder kunnen een Wajong-uitkering krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.

Verzekeringen

Zorgverzekering

Tot hun 18e jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd in de ziektekostenverzekering van hun ouders. Als uw kind 18 jaar wordt is dit niet meer mogelijk. Uw kind heeft dan een eigen zorgverzekering nodig. U krijgt hierover informatie van uw verzekeraar.

Eigen risico voor medische kosten

Bij de eigen zorgverzekering hoort een verplicht eigen risico. In 2020 en 2021 is dat € 385,-. Dit bedrag wordt (maximaal) in rekening gebracht als uw kind medische zorg krijgt die onder het verplicht eigen risico valt. Denk bijvoorbeeld aan een medische behandeling in het ziekenhuis.

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Uw kind heeft géén eigen risico voor:

  • Kosten van de huisarts
  • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
  • Wijkverpleging
  • Ketenzorg
  • Nacontrole van levende orgaandonor
  • Vergoedingen uit een aanvullende verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Als uw kind 18 is, bent u als ouder niet meer aansprakelijk voor de schade die uw kind veroorzaakt. U kunt in de polis van uw aansprakelijkheidsverzekering nakijken of uw kind meeverzekerd is. Meestal zijn kinderen in het gezin tot 27 jaar meeverzekerd, maar dat is niet altijd zo! Het advies is om een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor uw kind af te sluiten zodra hij of zij niet meer meeverzekerd is.