Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname.

Nee, tenzij

De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillig zijn. Soms kunnen deze mensen niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes.

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

In en buiten instellingen

De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

De Wzd geldt niet voor ouders die zorg verlenen aan hun kind.

Onvrijwillige opname in een zorginstelling

De Wet zorg en dwang regelt ook onvrijwillige opnames van mensen met dementie of een verstandelijke beperking in een zorginstelling. Het CIZ kan hiervoor een besluit tot opname en verblijf afgeven.

Als de cliënt zich verzet tegen een gedwongen opname, beslist de rechter over de opname.

Wat regelt Wzd?

De Wzd regelt:

  •     In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn;
  •     Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt;
  •     Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden.

De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Voor wie geldt Wzd?

De Wzd geldt voor:

  • mensen bij wie een ter zake kundig arts een psychogeriatrische aandoening  of een verstandelijke beperking heeft vastgesteld;
  • mensen met een Wlz-indicatie van het CIZ op grond van psychogeriatrische aandoening  of een verstandelijke beperking .

Bij bijvoorbeeld zeer jonge kinderen zal vaak nog niet zijn vastgesteld dat sprake is van een verstandelijke beperking. In dat geval geldt de Wzd niet.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Iedere cliënt die onder de Wzd valt, heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Ook vertegenwoordigers van deze cliënten kunnen bij een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd terecht. De vertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt en/of vertegenwoordiger, bijvoorbeeld bij gesprekken rond de zorg of bij het indienen van een klacht.

Meer informatie vindt u op www. cliëntenvertrouwenspersoonwzd.nl.

Meer informatie over de Wzd

Zie www.dwangindezorg.nl/wzd.

Eenvoudige uitleg over de Wzd

Brochure over de Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking.