Beleidsregels indicatiestelling Wlz (2024)

In deze beleidsregels staat hoe het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz en hoe relevante begrippen uit de Wet langdurige zorg, het Besluit langdurige zorg (Blz) en de Regeling langdurige zorg (Rlz) geïnterpreteerd worden.

Het gaat om begrippen als blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen.

Als bestuursorgaan handelt het CIZ volgens de beleidsregels. In individuele situaties kan dit echter leiden tot een onredelijke beslissing. Dan kan het CIZ gemotiveerd afwijken van de beleidsregels (artikel 4:84 Awb).